Pozvánka na ultrazvukové kurzy v roku 2024

Pozývame vás na víkendové ultrazvuukové kurzy, ktoré sa konajú už vyse 20 rokov - jeden z nich bude v tomto roku jubilejný - "stý" v popradí.viac

O nás

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - SSUM

Do rozdelenia ČSFR sa problematike ultrazvukovej diagnostiky venovala Československá spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne a biológii, súčasť ČSVTS. Po rozdelení ČSFR vznikol prípravný výbor pre novú spoločnosť. Vypracoval stanovy, programovú náplň   a princípy financovania pre novú spoločnosť, ktorá sa stala riadnou odbornou spoločnosťou SLS po schválení na sneme SLS na jeseň 1994. V tom čase mala 400 členov. V roku 2020 má SSUM 850 členov, od roku 1997 je kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti ako občianske združenie s právnou subjektivitou a vlastným hospodárením.

            Od roku 1995 organizovala SSUM každé dva roky viacdňový odborný kongres „Slovenská sonografia“ – vždy v Piešťanoch. Jeho obsahom boli samostatné odborné bloky prednášok a do roku 2015 aj tzv. refresh–kurzy (monotématicky zamerané prednášky v trvaní 4 vyučovacích hodín, určené k dopĺňaniu vzdelania v aktuálnych témach). V programe každého ročníku kongresu prednášali aj viacerí zahraniční hostia ako pozvaní prednášajúci. Na kongresoch a iných odborných akciách SSUM prednášali kolegovia z Talianska, Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Poľska, Macedónska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Azerbajžanu, Česka, Pakistanu, Južnej Kórey a USA. Od roku 1999 je súčasťou kongresu SSUM aj slávnostná Kováčova prednáška. Prednášateľmi Kováčovho memoriálu boli prof. I. Hrazdira z Brna (1999), prof. G. Harmat z Budapešti (2001), prof. W. Jakubowski z Varšavy (2003) doc. J. Tůma z Zürichu (2005), prof. I. Sporea z Timisoary (2007), prof. E. Bartels z Mníchova a prof. S. Gilani z Lahore (Pakistan, 2009), prof. G. Mathis z Rankweilu (Rakúsko, 2011), doc. F. Záťura z Olomouca (2013), doc. J. Beňačka (2015), prof. Š. Hrušovský a Dr. P. Kleskeň (2017).  

Odborné konferencie venované ultrazvukovej diagnostike organizovala SSUM (často aj v spolupráci s inými odbornými spoločnosťami) aj v iných mestách Slovenska: Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Humennom a Trenčíne.

Víkendové dvojdňové postgraduálne kurzy sa konajú od roku 2002, v každom roku od 3 do 6 kurzov, každý s cca 15 – 25 účastníkmi, témy boli: USG v gynekológii a pôrodníctve, Duplexná sonografia ciev končatín a krku, USG pečene a žlčových ciest, ECHOKG chlopňových chýb, Pediatrická sonografia, USG uropoetického traktu, Pankreas, GIT a akútne brucho, Mammosonografia, Kontrastná sonografia pečene, Muskuloskeletálna sonografia, USG krku, ECHOKG – funkcia LK, USG pľúc a hrudníku, USG krku a štítnej žľazy, USG pre otorinolaryngológov. Víkendové kurzy sú alternatívou pre absentujúce oficiálne vzdelávanie v USG diagnostike, do roku 2020 sa kurzov zúčastnilo takmer 2000 účastníkov.

Od roku 1996 je SSUM riadnym členom EFSUMB. Na kongresoch EFSUMB boli aktívnymi účastníkmi aj členovia SSUM (Tours, Lublin, Záhreb, Ženeva, Praha, Timisoara, Atény, Grenada).

V roku 2012 bola SSUM organizátorom svetového kongresu ISMUS (International Society for Musculoskeletal Ultrasound). V prechádzajúcich rokoch sa uskutočnil okrem iného aj vo Francúzsku, Nemecku, Japonsku, Španielsku, Veľkej Británii, Turecku, Macedónsku, Poľsku, Rumunsku a v Českej republike. Okrem iných pozvaných prednášajúcich z Európy, Ázie aj Ameriky bol účastníkom aj čestný predseda ISMUS prof. R. Graf, autor svetovo uznávanej metódy USG vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencov.

Pri príležitosti 40 výročia využívania ultrazvukovej diagnostiky v klinickej praxi na Slovensku iniciovala Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) odhalenie pamätnej tabule Ch. A. Dopplerovi na Belházyovskom dome v Banskej Štiavnici, kde pôsobil dva roky (1847 – 1849) ako profesor matematiky a fyziky na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Súčasťou slávnostného odhalenia pamätnej tabule (za prítomnosti primátorky Banskej Štiavnice N. Babjakovej) bol aj odborný workshop, ktorého program pripravili lekári reprezentujúci viaceré odborné spoločnosti, ako aj historici zo SAV a Štátneho archívu v Banskej Štiavnici, ako aj  reprezentanti prírodných vied. Okrem iných osobností ultrazvukovej diagnostiky sa workshopu aktívne zúčastnili aj prof. I. Hrazdira z Brna, nestor ultrazvukovej diagnostiky v Čechách a prof. H. Partsch z Viedne, jeden z prvých európskych klinikov využívajúcich dopplerovský princíp v praxi. O tejto kultúrno – odbornej udalosti informovali svojich čitateľov a divákov aj viaceré celoslovenské médiá, záujem o akciu a jej prezentáciu v médiách prejavila aj nadácia Ch. A. Dopplera (Christian Doppler Fonds) zo Salzburgu.  

Ďalšou oblasťou činnosti SSUM je príprava vlastných predpisov a odporúčaní SSUM, ako aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami (MZ, SZU, SLS, SLK) pri tvorbe legislatívy. Pre slabý záujem o spoluprácu zo strany MZ a SZU je dlhoročne len s parciálnym efektom. 

Okrem toho sa výbor SSUM venoval opakovane mapovaniu technického parku UZ prístrojov na Slovensku (s kompletným, do tej doby neexistujúcim prehľadom strojového parku), meraniu kvality USG prístrojov (2002 a 2004 – s unikátnymi výsledkami v rámci celej Európy), tvorbe guidelines pre USG vyšetrovania a tvorbe minimálnych technických štandárd pre USG prístroje.

Doterajšia činnosť SSUM viedla k tomu, že odborné názory a postoje jej reprezentantov sú dnes akceptované a cielene vyhľadávané predstaviteľmi zdravotných poisťovní, lekárskej komory a komunít revíznych a odborných lekárov.

jeseň 2020                                      spracoval:  doc. MUDr. J. Beňačka, PhD., MBA, MPH

Produktové menu