O nás

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - SSUM

Do rozdelenia ČSFR s roku 1993 sa problematike ultrazvukovej diagnostiky venovala ultrazvuková spoločnosť, ktorá bola súčasťou Československej vedecko-technickej spoločnosti (ČSVTS). Po rozdelení Československa bolo treba na Slovensku vytvoriť organizáciu, ktorá by pokračovala v práci Československej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne a biológii (ČSSUMB) na báze Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá by bola multidisciplinárna a mohla byť zároveň členom EFSUMB (European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology). Na jar 2004 vznikol prípravný výbor, jeho členovia zastupovali všetky regióny Slovenska, ako aj všetky odbory ultrazvukovej diagnostiky (to stanovy zabezpečujú dodnes). Výbor vypracoval stanovy, programovú náplň a vnútorný poriadok, požiadal SLS o schválenie vzniku spoločnosti na Sneme SLS na jeseň 1994. V tom čase mala novovzniknutá Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) 400 členov. Následne sa uskutočnili prvé voľby výboru a začala odborná činnosť.

Po 18 ročnej existencii má SSUM vyše 980 členov, je jedna z väčších (a pritom jedna z najmladších) odborných spoločností SLS, od roku 1997 už len ako kolektívny člen SLS – teda občianske združenie s právnou subjektivitou a s vlastným hospodárením.

            Od roku 1995 organizuje SSUM každé dva roky trojdňovú odbornú konferenciu „Slovenská sonografia“ – vždy v Piešťanoch. Jej obsahom sú odborné bloky prednášok, ako aj tzv. refresh–kurzy (monotématicky zamerané prednášky v trvaní 2-3 hodín, určené k dopĺňaniu vzdelania v aktuálnych témach). Konferencie sa pravidelne zúčastňujú zahraniční hostia ako pozvaní prednášajúci: dodnes prednášali kolegovia z Talianska, Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Rakúska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Česka, Pakistanu a USA. Od roku 1999 je súčasťou konferencie aj slávnostná Kováčova prednáška – jej prednášateľmi boli prof. Hrazdíra z Brna (1999), prof. Harmat z Budapešti (2001), prof. Jakubowski z Varšavy (2003), doc. Tuma z Zurichu (2005), prof. Sporea z Timisoary (2007), prof. Bartels z Mníchova a prof. Gilani z Lahore – Pakistan (2009) a prof. Mathis z Rakúska (2011).

Okrem toho organizuje SSUM pracovné dni, workshopy, často v úzkej spolupráci s inými odbornými lekárskymi spoločnosťami SLS, ako aj s kolegami z Čiech. Dvojdňové postgraduálne zamerané víkendové kurzy sa konajú od roku 2002, zúčastnili sa ich už stovky lekárov zo Slovenska.

Od roku 1996 je SSUM riadnym členom Európskej federácie spoločností pre ultrazvuk v medicíne a biológii (EFSUMB). Na kongresoch EFSUMB (Tours, Varšava, Záhreb, Ženeva) boli aktívnymi účastníkmi aj kolegovia zo Slovenska.

Ďalšou oblasťou činnosti SSUM je tvorba odporúčaní SSUM, ako aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami (MZ, SZU, SLS, SLK) pri tvorbe legislatívy (akreditačné náplne, certifikáty, zoznam výkonov). Pre slabý záujem o spoluprácu zo strany MZ SR a SZU je zatiaľ len s parciálnym efektom. Okrem toho sa SSUM venuje problematike ultrazvukovej techniky: mapovanie technického parku UZ prístrojov na Slovensku, meraniu kvality USG prístrojov (2002 a 2004 - s unikátnymi výsledkami v rámci Európy), tvorbe minimálnych technických štandárd pre USG prístroje.

Doterajšia činnosť SSUM viedla k tomu, že odborné názory a postoje jej reprezentantov sú dnes akceptované a cielene vyhľadávané predstaviteľmi zdravotných poisťovní, lekárskej komory a komunít revíznych a odborných lekárov.

spracoval:  MUDr. J. Beňačka, PhD.