Aktuálne ku Katalógu podľa MZ

Vážení priatelia,

problematike Katalógu výkonov (predtým Zoznamu výkonov) sa aktívne venujem niekoľko rokov. Okrem mnohých konkrétnych poznatkov získaných v kontakte s lekármi z praxe (ktorí najlepšie poznajú problémy s aplikáciou legislatívnych noviel v praxi) bola výsledkom práce (nielen mojej, ale aj práce mnohých kolegov, ktorí sa problematike tak isto venujú) aj komplexná novela Zoznamu výkonov, ponúknutá k použitiu Ministerstvu zdravotníctva v novembri 2004. MZ ju odmietlo s tým, že komplexne prepracovaný Zoznam nepotrebuje, lebo sa bude tvoriť nový Katalóg výkonov, ktorý bude pre časť odborov (kardiológia, onkológia) platný od 1, júla 2005 a pre ostatné odbory od 1 januára 2006.

Realita je iná. Novela dodnes používaného Zoznamu výkonov (lebo katalóg nie je žiadny), vykonaná na MZ k 1. januáru 2005 priniesla ešte väčšie komplikácie, lebo bola neodborná (neakceptovala pripomienky odborných komunít). Preto sa MZ rozhodlo norma inovovať opäť k 1. aprílu 2005. Žiaľ, opäť bez akceptácie mnohých pripomienok odborných komunít. To aplikáciu v praxi ešte viac skomplikovalo. Písomné pripomienky a následné rokovania reprezentantov odborných komunít už k žiadnej ďalšej novele neviedlo. Predstava MZ bola taká, že nahromadené problémy vyrieši v roku 2005 nový Katalóg výkonov.

Tvorba úplne nového Katalógu bola založená na práci katalogizačných komisii pre jednotlivé odbory. Komisie vytvorilo a princípy tvorby katalógu zadalo MZ. Zásady tvorby Katalógu sa však rozhodnutím MZ menili počas jeho tvorby. Nová verzia sa nestretla so súhlasom reprezentantov odborných komunít. Ako člen komisií kreovaných MZ som podobne ako iní lekári, venujúci sa tejto problematike, upozorňoval od jesene 2005 ústne aj písomne na to, že pripravovaný katalóg (v tej podobe, ako si ho predstavujú kompetentní pracovníci MZ) nebude použiteľný v praxi a ešte viac skomplikuje citlivú oblasť vykazovania a hradenia výkonov poskytovateľom zo strany zdravotných poisťovní. Napriek upozorneniam nielen z mojej strany sa v procese tvorby katalógu nezmenilo absolútne nič: zostávajú mnohé hrubé chyby, hlavne však zostáva úplne neprijateľný princíp popisu výkonov bez ich hodnoty.

Som presvedčený o tom, že zoznam výkonov je nevyhnutný. Aj napriek vážnym výhradám k predstavám MZ o jeho podobe som súhlasil s mojou účasťou v pracovných komisiách (do ktorých som nominovaný inštitúciami, resp. pozvaný zo strany MZ) hlavne preto, lebo som predpokladal konštruktívnu prácu komisií, ktorej výsledkom bude realizovateľný predpis. To, čo je na stránkach MZ prezentované k pripomienkovaniu, je výsledkom tvrdohlavosti a zároveň povrchnosti tých, ktorí prácu riadia, resp. nariaďujú jej výsledok bez poznania jej obsahu a dosahu. Svoje vážne výhrady k pripravovanému predpisu dokumentujem v štvorstránkovej prílohe. Našiel som si čas venovať sa v tejto podobe nezmyselnému predpisu len preto, aby som na základe konkrétnych faktov citovaných z predpisu dokladoval jeho „kvalitu“, teda jeho nepoužiteľnosť. Verím, že súdnosť kompetentných vo vláde SR nakoniec preváži nad nezodpovednosťou predkladateľov a predpis neschváli. Iný výsledok ani nepredpokladám, lebo verím v zdravý rozum.

S pozdravom

MUDr. Jozef Beňačka, PhD, predseda SSUM
člen Kategorizačnej komisie MZ
člen Katalogizačnej komisie MZ pre vnút. lekárstvo
člen Edičnej komisie MZ
člen SLK, poverený koordináciou tvorby Katalógu

Piešťany, 17. 3. 2006