Aktuálne - marec 2008

K súčasnej situácii v tvorbe Zoznamu / Katalógu výkonov.

Zoznam výkonov je téma, ktorej sa venujem „z vlastného záujmu“ od roku 1999. Preto vznikol v roku 2004 (s pomocou vyše 30 kolegov – odborníkov pre všetky oblasti medicíny) korigovaný zoznam výkonov. V čase akútnej potreby „nejakého“ zoznamu výkonov (na jeseň 2004) ho MZ SR odmietlo. Dôvod nepoznám. Nepremyslené korekcie používaného deficitného zoznamu (január 2005 a následne apríl 2005) viedli k jeho ďalším chybám, ktoré sú zdrojom denných problémov v kontakte s poisťovňami (po cenovej deregulácii je v dennej praxi používaný zoznam dokonca mimo platnej legislatívy!). Zoznam z januára / apríla 2005 mal byť dočasným riešením do januára 2006 (neskôr 2007), keď mal začať platiť nový Katalóg výkonov.

V lete 2006 MZ SR zverejnilo Katalóg výkonov (tvorený kolektívom MUDr. Finďa). Princípy prezentované na prvých poradách (prijaté členmi subkomisií) boli postupne korigované (pôvodná predstava o jeho obsahu bola iná). Okrem toho neboli zapracované mnohé pripomienky subkomisií počas jeho tvorby, ako aj počas jeho pripomienkovania. Výsledkom bolo, že zverejnený katalóg odmietla tripartita, spor sa nevyriešil ani dohodovým konaním na MZ SR – napriek výhradám profesijných organizácii a zdravotných poisťovní (opierajúcich sa o mnou vypracovanú analýzu) ho vláda M. Dzurindu v máji 2006 schválila (vláda R. Fica o tri mesiace neskôr zrušila).

Ešte pred voľbami ma kontaktovali predstavitelia dnešnej koalície, ktorí mali záujem na tom, aby sa s mojou koordináciou vytvoril fungujúci zoznam výkonov na základe materiálu (už spomínaného kolektívneho diela) z roku 2004, s aplikovaním niektorých princípov fungujúceho českého systému. K tomu som vypracoval analytický materiál (je na MZ SR) o nutných a možných legislatívnych podkladoch (obsahuje aj viaceré otázky, vyžadujúce „politické rozhodnutie“ – na ne nikdy neprišla odpoveď napriek opakovanému osloveniu MZ SR). Materiál má k dispozícii aj SLK. Tá v rámci prípravných prác SLK zorganizovala aj osobné stretnutia s českými kolegami, ktorý v ČR systém zaviedli do praxe, poskytli nám mnohé osobné rady, materiály a podklady. S takto pripravenými materiálmi som čakal na iniciatívu MZ SR.

V roku 2007 boli iniciatívne len súkromné poisťovne, ktoré sa „pod hlavičkou MZ SR“ snažili získať od odborných spoločností (formou hromadného mailu cestou SLS) dáta o časovom trvaní výkonov (pre vlastnú potrebu). Na základe mojich informácií o ich súkromnej iniciatíve poisťovní a po následných hromadných mailoch sa zneužitie SLS na tento účel našťastie zastavilo. Všetky odborné spoločnosti boli vtedy listom prezidenta informované aj o tom, že (cit.): „... prezídium SLS poverilo MUDr. Jozefa Beňačku, PhD., ... aby na rokovaní (pozn. : s MZ SR) vystupoval aj v mene SLS“.

Na jeseň 2007 MZ SR poverilo MUDr. Vivodovú, aby znova začala aktivizovať prácu komisie, ktorá bude pokračovať v práci na Zozname výkonov. Na základe osobných stretnutí (v čase pripravovaných noviel zákonov 576-578) bol pripravený materiál z obsahom: ako na základe čo najjednoduchšej úpravy znenia vtedy novelizovaných zákonov vytvoriť podmienky pre tvorbu použiteľného zoznamu výkonov (na základe dnes používaného). Materiál bol zaslaný na MZ SR – nebol použitý, zákony sa nekorigovali do znenia potrebného pre tvorbu platného zoznamu výkonov, zostali v podobe pre pokračovanie v prácach na Katalógu výkonov. Zároveň pri stretnutiach MZ SR odmietalo súčasne s postupnou tvorbou kompletného zoznamu riešiť aj početné hrubé chyby teraz používaného zoznamu jeho nevyhnutnou novelou.

Od januára 2008 pripravuje MZ SR podklady pre rokovanie (rozhodnutie) vlády, v ktorom sa uvádzajú už dve alternatívy, ako pokračovať ďalej: 1. Pokračovať v prácach na Katalógu z roku 2006 („bez definície ceny a obsahu výkonu“) 2. Pokračovať tvorbou Zoznamu (podľa mnou navrhovaných princípov – „s presne definovanými výkonmi a ich obsahom a hodnotou“).

Materiál bol odoslaný profesijným organizáciam (SLS, SLK, ANS, ASL) k rozhodnutiu s porovnávacou tabuľkou s nekorektnými dátami (v neprospech alternatívy č. 2). K materiálu sa uskutočnilo na pôde MZ SR a SLS niekoľko stretnutí, ku ktorým som dodal početné písomné analytické materiály, vysvetľujúce výhody a nevýhody jedného a druhého riešenia. Môj osobný názor je nezmenený: prvá verzia (stále viac presadzovaná MZ SR) je nerealizovateľná.

SLK sa od počiatku aktivít hlási len k 2. alternatívne. MZ SR (slovami MUDr. Vivodovej) sa prikláňa k prvej verzii (jej argumenty ma nepresvedčili). K predstavám MZ SR sa na poslednom stretnutí 28. 1. 2008 prihlásil verejne aj Prof. MUDr. P. Krištúfek (za SLS, ktorá navrhuje členov do hlavnej kategorizačnej komisie), MUDr. L. Pásztor (za ASL SR), ako aj ANS SR (listom MUDr. P. Ottingera).

Rozhodnutie reprezentantov odborných komunít akceptujem, dôvody ich rozhodnutia (ako osoba, ktorá sa veci venuje dlhoročne) nepoznám, netrúfam si ich ani odhadovať. Moja spolupráca na pokračovaní v tvorbe katalógu ďalej nie je možná. Dôvodom je spomínaná analýza z mája 2006, ktorá už vtedy presvedčila všetkých okrem MZ SR, že dnes znova presadzovaná alternatíva (tzv. Katalóg s väzbu na diagnózy) nie je to najvhodnejšie riešenie (ak je vôbec realizovateľné...). Najbližšie roky sa teda problematike zoznamu výkonov oficiálne nebudem venovať. Ospravedlňujem sa kolegom – lekárom v praxi aj v zdravotných poisťovniach, ktorí so mnou doteraz mnohé veci konzultovali, ktorí na tvorbe zoznamu doteraz spolupracovali, ktorí ponúkali spoluprácu, resp. plánovali spoluprácu na tvorbe tak veľmi potrebnej a chýbajúcej legislatívy (inak inde fungujúcej a overenej).

Nevylučujem, že sa k uvedenej problematike niekedy (o pár rokov) aktívne vrátim – s inými osobami zodpovednými za spoluprácu. Moje rozhodnutie je konečné.

Piešťany, 24. 2. 2008
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Dodatok: Vyššie uvedený text bol zverejnený aj v časopise SLK Konzílium. V čase jeho zverejnenia sa na stráne MZ SR a Vlády SR objavil materiál (ktorého podstatné časti textu mi boli povedomé...) a ktorý sa (aké prekvapenie po tom všetkom) hlásil k tomu, že základom pre tvorbu kompletného zoznamu výkonov bude ten dnes používaný – t.j. MZ SR sa po dvoch mesiacoch od nášho „rozchodu“ prihlásilo k tomu, čo som ponúkal ako riešenie (a o čo MZ SR nemalo záujem). Ale radosť nemusí byť zase až taká veľká: MZ SR neprebralo nami ponúkané riešenie kompletne, ale len čiastočne: vychádza z dnes používaného „deformovaného“ zoznamu (nechce ten náš, pripravený a ponúkaný k použitou v roku 2005 a od tej doby opakovane...), okrem toho je riešenie MZ SR „trocha korigované“: každý výkon je definovaný všetkými parametrami, ako sme navrhovali, len jeho hodnotu MZ SR odmieta definovať akokoľvek (ani v cene, ani v pomernej cene, ani v bodoch...). A tak zatiaľ nevidím žiadny priestor k tomu, aby sa spolupráca znova začala. Možno inokedy a s inými partnermi...

Piešťany, 20. 4. 2008
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.