Analýza súčasného bodovníka

Súčasnú situáciu vykazovania USG výkonov charakterizuje roztrieštenosť a nesystémovosť predpisu, ktorý dnes napriek tomu, že obsahuje 80 kódov pre vykazovanie výkonov, nepokrýva celú paletu vyšetrení. Jednotlivé kódy výkonov a ich popis obsahujú mnohé chyby (exaktne popísané nižšie), ktoré pri interpretácii ich obsahu vedú ku konfliktom medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Zoznam zdravotných výkonov (ďalej len „bodovník“) obsahuje tieto chyby a nezrovnalosti:

 • Vo viacerých odboroch medicíny sa vykonáva ten istý USG výkon, pritom v bodovníku je definovaný len v jednej kapitole a kód výkonu sa používa v iných odboroch len na základe doplňujúceho výkladu MZ k bodovníku, napríklad:

  • USG vyšetrenie abdomenu je v II. časti (SVALZ) v kapitole RDG pod kódom 5300, kód však používa nielen RDG, ale aj napr. gastroenterológ alebo pediater, lebo v kapitole „GAE“ alebo v kapitole „Pediatria“ nie je žiadny kód pre USG.

 • Niektoré výkony, používané vo viacerých odboroch, sú ako totožné uvedené v príslušných odborných kapitolách (385, 670, 677), mnohé iné (rovnako používané vo viacerých odboroch) sú uvedené len v jednej kapitole (viď vyššie).
 • V bodovníku je z medicínskeho hľadiska ten istý výkon (s trochu iným slovným popisom) uvedený pod viacerými názvami a s rôznym kódom s rôznou bodovou hodnotou. Dva príklady z viacerých:

  • V kapitole „Urológia“ je USG vyšetrenie obsahu skróta pod kódom 1750 za 80 bodov, ale v kapitole „RDG“ je USG vyšetrenie skróta, semenníkov a nadsemenníkov pod kódom 5307 za 900 b.
  • V kapitole „Reumatológia“ je USG vyšetrenie jedného kĺbu (kód 385) za 180 bodov, v kapitole „RDG“ (kód 5312) za 1400 bodov.

 • V bodovníku je ten istý výkon s tým istým popisom uvedený v dvoch kapitolách s rozdielnou bodovou hodnotou:

  • Výkony 1271 a 1272 (USG očnice) má inú bodovú hodnotu v kapitole „Oftalmológia“ (540, resp. 850 bodov) a inú bodovú hodnotu v kapitole „USG“ (900, resp. 1400 bodov).

 • Z medicínskeho hľadiska ten istý výkon s takmer (!) tým istým slovným popisom a rovnakým kódom je uvedený pod viacerými kapitolami a s rovnakou bodovou hodnotou, pritom zdôraznený „takmer“ rovnaký slovný popis podstatne mení obsah výkonu, napríklad:

  • V kapitole „Reumatológia“ je uvedené pod kódom 670 „Ultrazvukové vyšetrenie žilového prietoku na končatinách Dopplerovou metódou“ za 220 bodov. Pritom ten istý výkon s kódom 670 je v kapitole „Cievna chirurgia“ je takmer (!) s rovnakým popisom úvode, pokračujúcim „…metódou hodnotením audiosignálu“ – čo podstatne mení obsah výkonu.

 • Niektoré výkony sú ako totožné (!) (s rovnakou bodovou hodnotou), uvedené pod dvoma kódmi a v dvoch rôznych kapitolách, pritom nie v tej kapitole, ktorej sa výkon týka bezprostredne, napr.:

  • „Ultrazvukové vyšetrenie extrakraniálnych alebo (!) intrakraniálnych mozgových ciev duplexovou (!?) metódou“ je ako výkon č. 686 uvedený v kapitole „Cievna chirurgia“ (za 750 bodov), v kapitole „Funkčná diagnostika“ je ten istý výkon pod kódom 5751 s popisom: „Ultrazvukové vyšetrenie extrakraniálnych a (!) intrakraniálnych mozgových ciev duplexnou metódou“ tiež za 750 bodov. Pritom v kapitole „Neurológia“ uvedený výkon nie je (!) a je tam len „echoencefalografia“ za 80 bodov (pod výkonom 814), čo je výkon viac ako obsolentný….

 • Niektoré z výkonov sa použitím kombinácie výkonov dostávajú na rovnakú bodovú hodnotu, avšak samotný popis obsahu výkonov nemá žiadnu medicínsku a metodickú logiku, napr.

  • Kompletná echokardiografia zahŕňa 2D, TM, PW-Doppler ,CW-Doppler a CFM. Bodovník pre uvedenú kompletnú echokg ponúka (v rovnakej hodnote 1800 + 1500 bodov) kombináciu kódov 5745 (2D, TM, PW, CW za 1800) a 5746 (CFM za 1500) z kapitoly „Funkčná diagnostika“, alebo kombináciu kódov 617 (TM, PW, CW za 1800) a 618 (2D a CFM za 1500 bodov) z kapitoly „Kardiológia“. Pritom prístroj len pre výkon 5745 je realitou, prístroj len pre výkon kódu 617 už dnes nikde v praxi neexistuje („zanikol“ minimálne pred 15 rokmi, a bol skôr raritou…).

 • Niektoré z výkonov sú uvedené vo viacerých variantách v rôznych kapitolách (tak ako sa bodovník nekoncepčne ad hoc dopĺňal) s rôznym obsahom výkonov a rôznou bodovou hodnotou, s možnosťou (alebo nemožnosťou) ich kombinácie, pritom dnes sa jedná už o podstatne menší počet druhov vyšetrení, napríklad:

  • kódy k vyšetrovaniu ciev (kód 670, 671, 657, 676, 677, 685, 687 v kapitole „Cievna chirurgia“, kód 670 a 677 v kapitole „Reumatológia“, kód 5734, 5735, 5736, 5737, 5739, 5742 v kapitole „Funkčná diagnostika“), s nejasnou, prípadne nelogickou možnosťou ich kombinácie.

 • Niektoré z kapitol nemajú svoj „základný“ USG výkon, ale len jeho „nadstavbu“, napríklad:

  • V kapitole „Nefrológia“ je kód 781 pre perkutánnu punkciu obličky, ktorá sa dnes takmer výhrade vykonáva pod kontrolu USG, ale kód pre USG vyšetrovanie obličiek v kapitole „Nefrológia“ nie je ani jeden kód základného výkonu.

 • V schéme a obsahu bodovníka sú viaceré nelogické prvky:

  • Časť bodovníka „8. Ultrazvukové vyšetrenia s použitím B obrazu“ je podobne ako napr. časti: „1. Zuby“, „2. Skelet“ alebo „4. Cievy“, ako aj ostatných 11 častí, využívajúcich RTG žiarenie, uvedená v podkapitole „I. – Roentgenová diagnostika“ v samostatnej časti „T: Rádiodiagnostika:. Pritom v tej istej časti „T“ má samostatnú podkapitolu oblasť podávania kontrastných látok, ako aj (samozrejme zaslúžene) NMR. V podkapitole „I. Roentgenová diagnostika“ je tak jedinou „neroentgenovou“ metódou, USG teda nie je samostatnou podkapitolou.
  • Výkon „peroperačná sonografia“ je v časti „Rádiodiagnostika“, podobne ako výkon „USG vyšetrenia bedrových kĺbov novorodencov“, ktorý je doménou ortopédov – tam však nie je. Naopak však výkon „vyšetrenie ciev končatín“, ktorý sa vykonáva na RDG oddelení často, v kapitole pre 2D USG (kódy 5100 – 5113) nie je, bodovník doporučuje používať kód 685 z kapitoly „Cievna chirurgia“.
  • Kapitola „8 - Ultrazvukové vyšetrenia s použitím B obrazu“ napriek tomu, že hovorí v nadpise o „B obraze“, obsahuje aj kódy pre Doppler
  • V bodovníku sú niektoré výkony s príplatkom pre deti (iné však nie), a to dokonca s rôznou bodovou hodnotou podľa veku (do troch rokov a nad tri roky), v rámci ECHOKG dokonca s rôznou bodovou hodnotou pre 2D, Doppler a CFM (a to pre každý výkon samostatne - vyšetrenie sa však vykonáva „len raz“ a popisujú ho výkony 5744, 5745 a 5746).
  • Ten istý výkon v prenatálnej diagnostike má rozdielnu bodovú hodnotu podľa veku plodu (výkon č. 110, 112 – hranica je 21 týždeň), pritom jeho základným obsahom je odber plodovej vody.
  • Výkon 5310 (detská lebka) je za 1400 bodov, pritom jeho parciálna časť „a – USG morfologický“ je za 500 bodov a jeho parciálna časť „b – morfologický a Dopplerom“ je za 900 bodov. Čo je potom 1400 bodov, keď „b“ obsahuje „kompletný“ výkon (2D aj Doppler – kompletnejší už byť nemôže).
  • V úvodnej časti textu sa odkazuje na výkon, ktorý v zozname ani nie je (5313)

 • Bodovník nemá samostatné kódy pre viaceré novšie výkony, napr.:

  • pre endoskopickú USG, pre transuretrálnu USG, pre kompletné duplexné vyšetrenie artérií alebo vén, alebo pre duplexné transkraniálne vyšetrenia.

 • Bodová hodnota výkonov a ich porovnateľnosť je s neuveriteľnými diskrepanciami, napr.:

  • Biopsia pod USG (výkon 5153) je za 4800 bodov, pritom žiaden z USG výkonov tento počet bodov nemá, a to ani kompletný kombinovaný výkon (2D + Doppler + CFM), k biopsii stačí len 2D a ihla.
  • Punkcia (drenáž) napr. perikardu je s rôznou bodovou hodnotou (výkon 5153 za 4800 bodov, výkon 5752 za 600 bodov, výkon 5752 za 2000 bodov, výkon 310 za 380 bodov).

 • Podmienky ku kombinovaniu výkonov sú absurdné, napr.:

  • výkon 5747 popisuje transezofageálnu ECHOKG (za 600 bodov), pričom tento výkon nemožno (podľa bodovníka) kombinovať s výkonmi 5744, 5745, 5746 – čo je nezmysel, lebo použitie TEE sondy je doplnkom (za 600 bodov) ku všetkým uvedeným trom výkonom, a nie samostatným výkonom.

 • Niektoré z výkonov sú uvedené ako samostatné, ale pritom sú len doplnkom niektorého zo základných výkonov (napr. výkon 613 – kontrastná USG)
 • Niektoré z výkonov (s rovnakým obsahom) sú uvedené zbytočne opakovane, napr.:

  • 613, 5750, 5751 – kontrastná USG
  • 5754, 614 – počítačové spracovanie

 • Niektoré z výkonov sú v popise obsahu deficitné, napr.:

  • Výkon 5300 neobsahuje popis vyšetrenia pankreasu, ten dokonca nie je obsahom žiadneho výkonu v kapitole „USG“ (mal totiž pred úpravou bodovníka samostatný kód, bol zrušený, resp. zmenený jeho obsah – kód 5701)

 • Niektoré s výkonov majú explicitne napísané, ktorý odborník ich môže vykonávať, pri iných špeciálnych výkonoch však toto uvedené nie je, napr.:

  • Výkon 5305 (intravaginálna USG) môže podľa bodovníka vykonávať len gynekológ, všetky ostatné výkony nemajú žiadnu limitáciu na odbornosť (a to ani úzko špecializované výkony ako napr. TEE, alebo transrektálna USG).

Pri návrhu korekcie bodovníka (viď nižšie) boli dodržané tieto nižšie uvedené princípy:

 • Všetky nižšie uvedené kódy sú v samostatnej kapitoly „Ultrazvuk“, ktorá je zaradená do II. časti bodovníka („SVALZ“), do kapitoly „T: Rádiológia“ ako samostatná časť „IV.-Ultrazvuk“ (teda nie ako doteraz - ako podkapitolu časti „I. - Roentgenová diagnostika“)
 • Kódy z kapitoly „Ultrazvuk“ používajú všetci lekári, používajúci USG, a to na základe potvrdeného vzdelania (certifikát SPAM, alebo atestácia z odboru, ktorého je USG súčasťou a ktorú lekár vykonal až po roku, v ktorom sa USG stala atestačnou náplňou – podrobnosti určuje Cerifikačný poriadok, ktorý SSUM vypracovala v roku l998,a ktorý je po korekciách pripravený k prijatiu na MZ). Uvedené riešenie tým odstraňuje nutnosť explicitne popisovať, kto výkon môže vykonať (viď t. č. kód 5305, pričom iné kódy to nemajú).
 • Navrhovanú kapitolu „Ultrazvuk“ tvorí (pre prehľadnosť) päť časti: A: USG výkony, B: Prenatálne vyšetrenia, C: Vyšetrenia ciev, D: ECHOKG. E: Doplnkové výkony.