Návrh SSUM na korekciu bodovníka pre USG výkony.

Kódy výkonov:

 • Pre mnohé pôvodné výkony kódy ponechané a presunuté do jednej kapitoly
 • Pre novo zaradené výkony (so zachovaním „logiky“ podľa kapitoly a obsahu):
 • Použité kódy, v terajšej verzii nepoužité (= nové)
 • Použité vyradené kódy s predefinovaním obsahu výkonu

Texty výkonov:

 • Upresnený obsah a znenie pôvodných výkonov (korekcie sú podčiarknuté)
 • Presne definované novo zaradené výkony (sú podčiarknuté)
 • Boldom sú vyznačené akceptované pripomienky k 1. návrhu (= „2. korekcia“)

Hodnota výkonov:

 • Vychádza z pôvodnej bodovej hodnoty výkonov (tá je uvedená v prvom stĺpci)
 • Novo zaradené výkony sú s novo definovanou proporcionálnou bodovou hodnotou
 • Nová bodová hodnota všetkých výkonov je v druhom stĺpci, akceptované sú tieto korekcie:
 • Pre zrušenie t. č. absurdného rozdielu medzí kódmi ŠAS a kódmi SVALZ
 • Pre dosiahnutie proporcie medzi výkonmi podľa náročnosti na čas a prístroj

Návrh SSUM ku korekcii bodovníka (z decembra 2000) bol na základe pripomienok (došlých do 23.marca 2001 na adresu výboru SSUM) korigovaný na zasadnutí výboru SSUM dňa 23. marca 2001. Prítomní sa zaoberali všetkými došlými relevantnými pripomienkami (viď priložený komentár). Okrem písomných a osobných pripomienok členov výboru (označených iniciálkami) zaslali konkrétne písomné pripomienky zdravotné poisťovne: Apollo (P-AP), Sidéria (P-SI), Spoločná ZP (P-SP), a riaditeľstvo SPAM a sekcia poisťovníctva MZ. Prijaté aj odmietnuté korekcie sú odôvodnené v priloženom komentári (na konci návrhu bodovníka). Materiál je zverejnený na internetovej stránke SSUM, zaslaný na všetky zdravotné poisťovne, SLK, ASL SR, MZ SR a členom výboru SSUM. Zároveň je materiál:

 • na základe dohody medzi MUDr. Beňačkom a MUDr. Lepejom (schválenej výborom SSUM), poskytnutý riešiteľom projektu SNOLAMED (hlavný koordinátor MUDr. Lepej, Banská Bystrica) ako základ novej samostatnej kapitoly pre USG diagnostiku (v zmysle záverov transformačnej rady MZ SR, prijatých pri prejednávaní materiálov projektu SNOLAMED).
 • · poskytnutý Asociácii súkromných lekárov SR pre potreby kalkulácie skutočnej ceny USG výkonov na základe časovej a prístrojovej náročnosti výkonov (podklady poskytnuté zo strany SSUM), prevádzkových nákladov ambulancií neštátnej sféry a výšky odpisov.

A: VŠEOBECNÉ USG VÝKONY

5300
Ultrazvukové vyšetrenie hornej oblasti brucha s vyšetrením pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, sleziny, obličiek, aorty, prípadne aj chorobne zmenených častí GITu
1400 2000
5301
Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému, prípadne kontrolné vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému.
(Neuvádza sa s výkonmi 5300, 5302 - 5312)
--- 600
5302
Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža
(samostatne, alebo ako dodatok k výkonu 5300
900 900
5303
Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy
(samostatne, alebo ako dodatok k výkonu 5300
900 1000
5304
Ultrazvukové vyšetrenie transrektálnou sondou
1400 1400
5305
Ultrazvukové vyšetrenie intravaginálnou sondou
1400 1400
5306
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku
900 1100
5307
Ultrazvukové vyšetrenie skróta a jeho obsahu
900 600
5308
Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín
900 1100
5309
Ultrazvukové vyšetrenie orbít a očných buľbov
1400 1100
5310
Ultrazvukové vyšetrenie hlavičky novorodenca alebo kojenca
1400 1100
5311
Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca alebo kojenca
1400 1400
5312
Ultrazvukové vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
1400 1100
5313
Ultrazvukové vyšetrenie transuretrálou sondou
--- 1400
5314
Ultrazvukové vyšetrenie GITu endoskopickou sondou
--- 1400
5315
Príplatok za duplexné vyšetrovanie ciev pomocou PW a CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)
1400 1000
5316
Príplatok za duplexné vyšetrovanie ciev pomocou PW Dopplera, CW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony 110, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone č. 5316 sa výkon č. 5315 nevykazuje.
2400+1400 3800
5317
Peroperačná sonografia
(ako dodatok k výkonu 5301
1400 1000
5320
Intravaskulárna ultrasonografia
--- 5000
1265
Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu
(nevykazuje sa s výkonom č. 5309)
160 200
1266
Pachymetria oka pomocou A-scanu
160 160
1440
Vyšetrenie len pomocou A-scanu (prínosové dutiny, orbita, echoencefalografia)
(nevykazuje sa s výkonom č., 1265, 1266, 1441, 5309)
180 300
1441
Ultrazvukové vyšetrenie prínosových dutín pomocou B módu
200 300
1746
Ultrazvukové vyšetrenie ciev penisu Dopplerom v kľude a po podaní vasoaktívnych látok.
300 900

B: PRENATÁLNE A ŠPECIÁLNE GYNEKOLOGICKE VYŠETRENIA

108
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu (najviac trikrát počas fyziologického tehotenstva).
300 600
110
Konziliárne ultrazvukové vyšetrenie plodu na špecializovanom pracovisku
--- 5600
1162
Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus)
400 600

C: VYŠETRENIA PERIFÉRNYCH CIEV
(všetky výkony sa vykazujú len jedenkrát pri jednom vyšetrení)

5734
Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu
220 200
5735
Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu a s grafickým záznamom.
(nevykazuje sa s výkonom č. 5734)
380 600
5736
Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériach končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu
230 200
5737
Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériach končatín pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu a s grafickým záznamom.
(nevykazuje sa s výkonom č. 5736)
4500 600
5738
Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mode, PW a CW Doppler)
(nevykazuje sa s výkonmi č. 5734 a 5735, je možné vykázať spolu s výkonom č. 5739)
--- 2500
5739
Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mode, PW a CW Doppler)
(nevykazuje sa s výkonmi č. 5736 a 5737, je možné vykázať spolu s výkonom č. 5738)
--- 2500
5740
Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou CW-Dopplera alebo PW3. Dopplera.
600 1200
5741
Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW a CW-Dopplera a s farebným mapovaním toku (CFM).
(nevykazuje sa s výkonom č. 5740)
--- 3800
5742
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mode, PW a CW Doppler)
--- 2500
5743
Príplatok k výkonom č. 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM).
--- 1500

D: ECHOKARDIOGRAFIA

5744
Echokardiografické vyšetrenie metódou TM a 2D
1200 1600
5745
Echokardiografické vyšetrenie PW a CW Dopplerom
(ako dodatok k výkonu č. 5744)
1200+600 1400
5746
Echokardiografické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku (CFM)
(ako dodatok k výkonu č. 5744)
1500 1800
5747
Transesophageálne vyšetrenie
(ako dodatok k výkonu č. 5744)
600 /800
5748
Echokardiografické vyšetrenie počas farmakologickej záťaže
(ako dodatok k výkonu č. 5744)
1500 1200
5749
Echokardiografické vyšetrenie počas dynamickej záťaže
(ako dodatok k výkonu č. 5744)
1500 600
5750
Echokardiografické alebo USG vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky
(ako dodatok k výkonom č. 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744)
300 2500
5754
Počítačové spracovanie údajov z echokardiografického vyšetrenia
300 300

E: DOPLNKOVÉ VÝKONY

5153
Punkcia, biopsia alebo drenáž pod USG kontrolou, vykonaná jednoúčelovým materiálom
4800 4800
5158
Trojrozmerné (3D) USG vyšetrenie
(ako dodatok k výkonom č. 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 a 5744)
--- 600
65
Sťažený výkon (u dieťaťa do 5 rokov a immobilných pacientov)
(musí byť odôvodnenie v dokumentácii)
100 300