Terminologický slovník

ABSORBCIA - proces, pri ktorom sa UZ energia vkladá do prostredia, ktorým prechádza. V konečnej fáze je zmenená na tepelnú energiu.

AKUSTICKÁ ATENUÁCIA - redukcia intenzity UZ signálu, prechádzajúceho prostredím. Zahŕňa absorbciu, rozptyl (”scattering”) a divergenciu UZ lúčov. Je možná jej elektrická kompenzácia (viď TGC).

AKUSTICKÁ ENERGIA - mechanická energia, prenášaná akustickou vlnou. Jednotkou je Joule (J).

AKUSTICKÁ IMPEDANCIA (AI) - odpor, ktorý kladie prostredie prechádzajúcej zvukovej vlne. Charakteristická AI je vlastnosť prostredia, daná súčinom jeho hustoty a rýchlosti šírenia zvuku v ňom. Rozdiely v AI sú podmienkou pre UZ zobrazenie a dopplerovskú detekciu toku (najväčšie odrazy sú na rozhraniach dvoch prostredí s najväčším rozdielom AI).

AKUSTICKÝ TIEŇ -  jav (UZ artefakt), pri ktorom je od štruktúr, ležiacich za ”atenuujúcim” objektom, redukovaný odraz UZ vĺn. Treba diferencovať od oblastí s nízkou odrazivosťou (čo nie je akustický tieň).

AKUSTICKÁ VLNOVÁ DĹŽKA – vzdialenosť medzi dvoma bodmi sínusoidy (v rovnakej fáze cyklu) rovná 2D radiánu. Označuje sa lambda. Pre vodu a tkanivá je pri frekvencii 1 MHz dĺžka vlny cca 1,5mm. (lambda = C/f C - rýchlosť UZ, f - frekvencia)

ALARA systém - (As Low As Reasonably Achievable) princíp, platný pre zaručenie bezpečnosti UZ vyšetrení – vyšetrenie má trvať čo najkratšiu dobu, nutnú pre získanie potrebných informácií

ALIASING  -  UZ artefakt, ktorý vzniká vtedy, keď je frekvencia vzorkovania signálu (v Doppleri) nižšia ako je dvojnásobok najvyššej frekvencie získavaného signálu. Vedie k arteficiálnemu zobrazeniu zisteného frekvenčného posunu.

A-MODE (amplitude - mode) - metóda zobrazenia UZ odrazu, pri ktorej jedna súradnica reprezentuje čas (”hĺbku”) a druhá (kolmá) reprezentuje veľkosť (amplitúdu) odrazu.

AMPLITÚDA - maximálne vychýlenie vlny z jej rovnovážnej polohy, často popisovaná aj ako výška vlny (môže byť pozitívna aj negatívna).

ANNULAR ARRAY - viacprvková sonda, v ktorej sú kryštály usporiadané do koncentrických kruhov. Býva v mechanických sondách.

ARRAY - priestorové usporiadanie prvkov UZ sondy. Môže byť lineárne, annulárne (prvky usporiadané v koncentrických kruhoch), cirkulárne a pod..

B-MODE (brightness - mode) - metóda zobrazenia, pri ktorej je amplitúda odrazeného signálu zobrazená moduláciou svetlosti v korešpondujúcom mieste obrazu, pričom pozícia zobrazeného echa v X-Y rovine zodpovedá angulácii (pozícii) sondy a času prenosu akustického odrazu od miesta odrazu. Inak aj B-scan, dvojrozmerný ultrazvuk.

BOČNÉ LALOKY - sekundárny UZ lúč, produkovaný sondou a deviovaný od smeru hlavného lúča. Maximálna intenzita bočných lalokov je podstatne menšia ako hlavného. Spôsobujú artefakty.

COMPOUND SCAN - dvojrozmerné zobrazenie, kombinujúce najmenej dva obrazy scanované za sebou v pokračujúcej rovine. Digitálna pamäť zachováva a zobrazuje (vcelku) postupne sa prekrývajúce obrazy (rezy) – panoramatické zobrazenie.

CONVEX ARRAY – usporiadanie kryštálov sondy v jednej línii do oblúka s určitým polomerom (konvexná sonda)

DECIBEL (dB) - jednotka slúžiaca k vyjadreniu pomeru, o koľko je posudzovaná kvantita väčšia alebo menšia oproti referenčnej kvantite. Býva vyjadrená v logaritme pomeru.

DIVERGENCIA - kontinuálne zväčšovanie šírky UZ lúča v smere jeho šírenia sa prostredím.

DOPPLER Christian Johann (1803-1853) - syn rakúskeho kamenára, profesor matematiky v Prahe. ”Dopplerov princíp” objavil v r. 1842, avšak zle ho inter-pretoval (na farbe binárnych hviezd). Až Buys Ballot v r. 1845 vysvetlil jeho podstatu na zvuku idúcej parnej lokomotívy.

DOPPLEROVSKÝ EFEKT - zdanlivá zmena výšky tónu (zvuku) podmienená relatívnym pohybom medzi zdrojom (alebo reflektorom) zvuku a jeho pozorovateľom.

DOPPLEROVSKÝ UHOL - uhol medzi smerom UZ lúča a smerom toku krvi (aprox. smerom priebehu cievy) v mieste merania toku, inak aj incidenčný uhol.

DOPPLEROVSKÝ FREKVENČNÝ SHIFT - rozdiel medzi frekvenciou vyslaných a prijatých (odrazených) ultrazvukových vĺn. Je úmerný rýchlosti relatívneho pohybu medzi vysielačom a reflektorom.

DOPPLER - JEDNOROZMERNÝ - technika zobrazujúca dopplerovský shift len v jednej UZ línii, v ktorej analyzuje distribúciu frekvencií (rýchlostí). Zahŕňa pulzný (PW) a kontinuálny (CW) Doppler.

DOPPLER - FAREBNÝ (color flow mapping) - dvojrozmerná prezentácia informácie o dopplerovskom shifte v reálnom čase na anatomickom reze v B-mode v škále šedi. Pozitívny alebo negatívny dopplerovský shift zodpovedá toku krvi k sonde alebo od sondy a je mu pridružená jedna z farieb (červená k sonde a modrá od sondy). Podľa rýchlosti toku sa mení intenzita farby, podľa pritomnosti turbulencie sa pridáva žltá, resp. zelená farba.

DOPPLER TISSUE IMAGING (DTI, TDI) - technika, založená na dopplerovom efekte, slúžiaca na zobrazenie pohybu tkanív (napr. myokardu). Citlivosť dopplerovskej jednotky je (hardwarom a softwarom) nastavená tak, aby detekovala nízkofrekvenčné dopplerovské signály z pohybu tkanív a nie z pohybu krvi. Lokálna rýchlosť pohybu tkaniva je zobrazená farebne. Je možná kvantifikácia krivkou.

DOPPLER S/N POMER (signal to noise ratio) - pomer medzi intenzitou signálu a šumom. V jednorozmernom Doppleri to vedie k neúplnej krivke a v dvojrozmernom (farebnom) k neúplnému ”vyfarbeniu” toku.

DUPLEX IMAGING - zobrazenie, pri ktorom je simultánne kombinované dvojrozmerné B-mode zobrazenie s jednorozmerným dopplerovským zápisom.

DYNAMICKÁ FOKUSÁCIA - metóda na elektronickú kontrolu axiálnej polohy fokusu (miesta zaostrenia) na UZ lúči.

DYNAMICKÉ ZOBRAZENIE - zobrazenie v reálnom čase.

DYNAMICKÝ ROZSAH - je pomer medzi najväčším deformovaným signálom a najmenším detekovaným signálom.

ECHO - akustický signál prinavrátivší sa od reflektora (miesta odrazu) alebo rozptylových (”scattering”) prvkov v médiu.

ECHO - ZOSILŇOVAČ (echo-enhancing agent) - látka, ktorá podstatne zosilňuje ultrazvukový odraz z miesta jej určenia.

ENHANCED IMAGING – UZ zobrazenie tkanív alebo prietoku s použitím kontrastnej látky.

ENHANCEMENT  - zosilnenie signálu za tekutinou vyplneným útvarom

F F T (fast Fourier transform - rýchla Fourierovská transformácia) - je ako matematická metóda používaná na spracovanie dopplerovského signálu.

FILTER - riešenie (alebo materiál) slúžiaci na potlačenie akustických alebo elektromagnetických vĺn určitej frekvencie, so súčasným umožnením prechodu vĺn ostatných frekvencií. Môže byť ”high pass” (ten potláča v Doppleri nízke frekvencie, spôsobené pohybmi stien ciev), alebo ”low pass” (jeho efekt je opačný).

FILTER  STENOVÝ - filter v dopplerovskom systéme, ktorý potláča echá z pomaly sa pohybujúcich častí tkanív (stien ciev).

FLICKER - (mihanie obrazovky) - kolísanie jasnosti bodov v prípade, keďpočet obrázkov klesá pod 15/sec., čo je nedostatočné pre kontinuálne vnímanie jasnosti jednotlivých bodov na obrazovke.

FOKUS (bod zaostrenia) - bod v ose UZ lúča, v ktorom má lúč najmenšiu hrúbku.

FRAME - jeden kompletný obrázok na monitore. Tento anglický výraz sa používa na určenie jedného obrázku v sekvencií viacerých podobných obrázkov (viď ”frame rate”).

FRAME RATE (frekvencia obrázkov) - počet obrázkov na displeji obyčajne korešponduje s frekvenciou tvorby jednotlivých obrázkov sondou. Napr. v televízii je frekvencia 30/sec (aj ”scan repetition rate”).

FREKVENCIA - počet cyklov pravidelného procesu za jednotku času, obyčajne sa vyjadruje v herzoch (Hz) alebo jeho násobkoch (kHz, MHz). 1 Hz je jeden cyklus /sec..

GAIN (zisk) - pomer výstupnej a vstupnej energie v zosilňovači, obyčajne vyjadrený v decibeloch (dB).

GATE (brána) - elektronicky prepínaný systém príjmu signálu, ktorý umožňuje voliť príjem len podľa určitej frekvencie, amplitúdy, rozsahu alebo časového intervalu.

HARMONIC IMAGING - generický termín pre UZ systém, ktorý nespracováva odrazy v základnej (t.j. vysielanej) frekvencii, ale len odrazy v jej násobkoch (tzv. harmonické frekvencie). Je založený na princípe, že tkanivá aj mikrobubliny kontrastnej látky v UZ poli rezonujú. Prístroj tak potláča šum a zvýrazňujú sa odrazy od štruktúry tkaniva.    Zvyšuje sa tak pomer „signál / šum“.

INCIDENČNÝ UHOL - v Doppleri je to uhol medzi osou UZ lúča a smerom pohybu (toku) krvnniek. V 2D uhol tvorený osou UZ lúča s kolmicou, spustenou na povrch, na ktorý dopadá akustický lúč.

INSONÁCIA (aj INSONIFIKÁCIA) - expozícia objektu UZ vlnám.

INTENZITA UZ - množstvo energie, prenášanej UZ vlnou cez jednotku plochy, orientovanú kolmo na priebeh energie. Jednotkou je W/m2, alebo W/cm2.

INTERFACE - v akustike rozhranie medzi dvoma prostrediami s rozdielnymi akustickými vlastnosťami (napr. akustickou impedanciou).

KAVITÁCIA (akusticky indukovaná) - je fenomén, tvorený zvukom v tekutine (alebo tekutine podobnom prostredí), zahàňa tvorbu, expanziu a kompresiu bublín alebo dutín, obsahujúcich plyn alebo pary.

KAVITÁCIA (stabilná) - je trvalá oscilácia bublín pri prechode zvukovou vlnou.

KAVITÁCIA (prechodná) - je krátko trvajúci fenomén, iniciovaný negatívnym tlakom zvukovej vlny. Končí kolapsom mikrobubliny.

KONTRAST - pomer medzi jasom (intenzitou) oblasti záujmu k okoliu.

LINEAR ARRAY – usporiadanie kryštálov sondy v jednej rade a jednej rovine (linárna sonda)

LOM (refrakcia) - ohyb UZ lúča pri prechode akustickým rozhraním medzi prostrediami s rôznou akustickou impedanciou.

MATRIX ARRAY – konštrukcia sondy s viacerými radmi kryštálov v rovine zobrazovaného rezu. Býva u lineárnych sond, resp. u son používaných k trojrozmernému zobrazovaniu v reálnom čase

MECHANICAL INDEX  (MI - mechanický index) - slúži pre posúdenie rizika mechanického poškodenia v dôsledku kavitačných javov.

MIRROR-IMAGE ARTEFAKT (zrkadlový artefakt) - v Doppleri spôsobuje neschopnosť detekovať smer toku. Vzniká, ak je signál príliš intenzívny alebo je dopplerovský uhol 90O..

MÓD (operačný) - niektorý zo spôsobov zobrazenia na UZ prístroji (A-mode, B-mode, CW-Doppler, PW-Doppler).

M-MODE (aj TM- TIME MOTION) - metóda zobrazovania, v ktorej sú v jednej (zvislej) osi znázorňované rozdiely zo vzdialenostiach tkanív a v druhej (vodorovnej) osi časové intervaly.

NOISE (šum) - nechcený a úplne náhodný signál.

NYQUISTOVO KRITÉRIUM - kontinuálne sa meniaci dopplerovský signál (t.j. frekvenčný shift) môže byť okamžitým vzorkovaním zobrazený ako jednosmerný (nie obojsmerný) len vtedy, ak je vzorkovacia frekvencia vyššia ako dvojnásobok maximálnej frekvencie signálu.

NYQUISTOV LIMIT - sa rovná polovici vzorkovacej frekvencie.

ODRAZ (reflexia) - zmena smeru pohybu časti UZ vlny, spôsobená prechodom rozhraním medzi dvoma prostrediami s rôznou akustickou impedanciou. Amplitúda odrazu je daná rozdielom impedancií. Uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu vtedy, ak je rozhranie porovnateľné s vlnovou dĺžkou UZ.

PARTICLE (častica) - v UZ terminológii častica s homogénnou stavbou s rozmerom pod použitú vlnovú dĺžku UZ lúča.

PIEZOELEKTRICKÝ EFEKT - schopnosť niektorých kryštálov, ktoré svojou mechanickou deformáciou produkujú elektrickú energiu (na povrchu kryštálu), a naopak.

PIXEL (skratka z ”PICTURE ELEMENT”) - najmenšia priestorová jednotka v digitálnom dvojrozmernom zobrazení. Každý pixel má svoju adresu v X/Y súradniciach a svoju hladinu jasu.

PHASED ARRAY - konštrukcia sondy s viacerými kryštálmi v jednej rovine, ktoré je možné elektronicky zapájať (aktivovať) nezávisle na sebe (s presným časovým oneskorením). Tak sa syntetizuje UZ pole (čelo UZ vlny) žiadanej konfigurácie (napr. sektor).

POMER SIGNÁL / ŠUM - pomer amplitúdy signálu k šumu (často aj v dB). Čím je vyšší, tým ľahšie je možné detekovať a zmerať žiadaný signál. Pomer signál / šum určuje senzitivitu zariadení

POWER (sila) - výkon (práca - energia za jednotku času)

POWER-DOPPLER IMAGING (PDI) - vysoko senzitívny Doppler, ktorý registruje amplitúdu odrazov (s akýmkoľvek frekvenčným shiftom), spriemerňuje ich z viacerých po sebe idúcich obrázkov (”frame”) a zobrazuje intenzitou farby v dvojrozmernom obraze. Klasický PD nezobrazuje smer a rýchlosť toku, je relatívne nezávislý od dopplerovského uhla a nemá aliasing. Podľa výrobcu býva označený rôznym názvom. Jeho kompilácia s klasickým CFM (s rôznymi názvami podľa výrobcu) zobrazuje aj smer toku.

PSEUDOCOLOR - dodatočné farebné arteficiálne kódovanie obrazu (pôvodne v škále šedi v B-mode alebo v Doppleri).

PRF (PULSE REPETITION FREQUENCY) - frekvencia vysielania UZ vĺn v PW Doppleri (opak pulznej periódy). Obyčajne do 1 do 5 kHz.

PULZNÝ DOPPLER (PW) - pulzne vysielajúci dopplerovský UZ systém, ktorý prijíma signály (s dopplerovským shiftom) s určitým časovým posunom. Na jeho základe určuje vzdialenosť miesta odrazu UZ vĺn od sondy (tzv. vzorkovací objem).

PULSE INVERSION IMAGING - špecifický spôsob vysielania a registrácie UZ impulzov s opačnou fázou, skvalitňujúci zobrazenie za použitia harmonických frekvencií.

Q – MODE - zápis v M-mode v kombinácii s CFM

REAL TIME - snímanie a zobrazovanie UZ obrázkov je tak rýchle, že pohyblivé štruktúry možno vidieť v prirodzenom pohybe. Podmienkou je najmenej 15 obrázkov za sekundu.

REJEKCIA - technika spracovania odrazeného UZ signálu pre zlepšenie pomeru signál/šum (eliminovaním nízkoamplitúdových signálov).

RENDERING - spôsob počítačového spracovania dát z dvojrozmerných rezov pri vytváraní (rekonštrukcii) trojrozmerného obrazu. Môže byť povrchový, v CFM, a pod.

ROZLÍŠENIE AXIÁLNE (LONGITUDINÁLNE) - minimálna vzdialenosť dvoch odrážajúcich bodov, uložených v smere (v osi) UZ lúča, ktoré sú na displeji zobrazené ako dva samostatné body. Podmieňuje ho vlnová dĺžka (frekvencia sondy).

ROZLÍŠENIE ČASOVÉ - schopnosť separovať deje existujúce tesne po sebe.

ROZLÍŠENIE LATERÁLNE (BOČNÉ, AZIMUTÁLNE) - minimálna vzdialenosť dvoch odrážajúcich bodov (umiestnených v rovine rezu a kolmo na smer UZ lúča v určitej hĺbke), ktoré sú na displeji zobrazené ako dva samostatné body. Je podmienené šírkou UZ lúča v konkrétnej hĺbke. Definované je hlavne fokusáciou (fixnou a elektrickou) a konštrukciou sondy (hustotou jej línii),

ROZLÍŠENIE TRANSVERZÁLNE (VRSTVOVÉ, ELEVATÓRNE) - minimálna vzdialenosť dvoch odrážajúcich bodov (umiestnených kolmo na rovinu rezu a kolmo na smer  UZ lúča) v určitej hĺbke, ktoré sú na displeji zobrazené ako dva samostatné body. Je podmienené šírkou UZ lúča v konkrétnej hĺbke, danou hlavne konštrukciou sondy (napr. matrix array),

ROZPTYLOVÉ ECHÁ - čiastkové odrazy (echá) od drobných štruktúr (menších ako vlnová dĺžka vyslaného UZ lúča).

RÝCHLOSŤ ZVUKU - rýchlosť šírenia v prostredí je daná vlastnosťami prostredia, pričom menovateľom je hustota a čitateľom adiabatický objemový modul (vodivosť zvuku).

SCAN - pohyb akustického lúča, tvoriaci obraz (synchronizáciou pohybu a tvorby obrazu v čase a priestore).

SCAN LINE - B-mode prezentácia získaných ech v jednom konkrétnom smere. Dvojrozmerný obraz je tvorený početnými líniami (čím ich je viac, tým je obraz detailnejší).

SCANNER- systém, pohybujúci akustickým lúčom k cieľu (mechanicky alebo elektricky - podľa druhu sondy).

SCATTER - rozptyl UZ lúča pri jeho šírení médiom pre inhomogenitu v akustickej impedancii prostredia.

SCATTERING - produkcia rozptylu v prostredí.

SONOGRAFIA - vizualizácia štruktúr tela zaznamenávaním odrazov (ech) UZ vĺn, vysielaných v pulzoch do tkanív.

SPECKLE (”zrnká”) - granulárny vzhľad na UZ obraze, tvorený konštruktívnou a deštruktívnou interferenciou (t.j. koherentnou adíciou) detekovaných signálov.

SPECKLE TRACKING – počítačový spôsob spracovania 2D obrazu porovnávaním polohy „speckle“ bodov, slúžiaci na hodnotenie strainu pri echokg

SPEKULÁRNY ODRAZ - odraz UZ energie od hladkého povrchu (veľkosťou porovnateľného s vlnovou dĺžkou použitého UZ) so zachovaním rovnosti uhla dopadu a uhla odrazu.

STIMULOVANÁ AKUSTICKÁ EMISIA – postup pri vyšetrení s podaním kontrastnej látky, pri ktorom sa využíva jej rozdielna kumulácia v tkanivách a deštrukcia rezonujúcich mikrobublín v intenzívnom ultrazvukovom poli.

STRAIN, STRAIN RATE – zobrazenie strihových síl v tkanive (myokarde) odvodené od výsledkov tkanivového Dopplera (Tissue Doppler)

SUPRESIA - proces eliminácie neželaného šumu zo signálu. Rejekciou sa zvyšuje prah eliminácie. Logaritmické zosilnenie potláča silné signály na úkor slabších. Umocňovanie relatívne potláča slabšie signály voči silným.

ŠKÁLA ŠEDI - zobrazovacia technika, ktorá rozdielne amplitúdy alebo intenzity odrazu zobrazuje rôznou intenzitou jasu (stupňami šedi).

TERMAL INDEX (TI - tepelný index) - vyjadruje riziko ohrevu tkaniva. Mechanizmus vzniku tepla závisí od druhu a charakteru zobrazovaného tkaniva. Sú  definované 3 pod-indexy: TIS pre mäkké tkanivá (pre väčšinu vyšetrení), TIB pre mineralizujúce sa tkanivo v ohnisku sondy (pre pôrodnícke vyšetrenia), TIC pre lebečnú kosť (pre transkraniálne vyšetrenia.

TEXTÚRA - závisí primárne od frekvencie sondy a charakteristiky UZ lúča a sekundárne aj od štruktúry vyšetrovaného tkaniva. Výsledkom je ”zrnková vzorka” tkaniva (textúra).

TGC (time gain compensation) - elektronická kompenzácia akustickej atenuácie (danej absorbciou, rozptylom a divergenciou UZ lúčov). Umožňuje rovnomerné zobrazenie intenzity odrazov bez závislosti na hĺbke odrazu.

TISSUE DOPPLER – zobrazenie rýchlosti a smeru pohybu jednotlivých častí svaloviny srdca pomocou farebného mapovania toku a pulzného dopplera, používané pri hodnotení lokálnych porúch kinetiky, ako aj pre vyjadrenie tuhosti stien komôr.

TOK LAMINÁRNY - tok, v ktorom je malá stupňovitá variácia rýchlosti s pozíciou vrstvy v lúmene (séria koncentrických vrstiev).

TOK TURBULENTNÝ - odchýlka od laminárneho toku, podmienená oscilujúcou variáciou smeru formovania vírov.

TROJROZMERNÝ ULTRAZVUK - B-mode vyšetrením sa získa v rýchlom slede za sebou väčší počet paralelných UZ tomogramov, zodpovedajúcich viacerým rezom telom.

TRANSCEIVER - sonda, schopná vysielať aj prijímať UZ energiu.

TRANSDUCER - systém, schopný meniť jednu formu energie na druhú. V UZ diagnostike je to zariadenie schopné zmeniť elektrickú energiu na mechanickú.

TRANSMISIA - prenos energie cez akýkoľvek materiál.

VZORKOVACÍ OBJEM - miesto v priestore, skadiaľ sa zbierajú dáta pre analýzu v pulznom Doppleri. Jeho veľkosť je daná dĺžkou akustického impulzu a dĺžkou ”gate” pre rozsah pri príjme.

ULTRAZVUK - zvuk s frekvenciou nad 20 kHz.

UNENHANCED IMAGING - UZ zobrazenie bez použitia kontrastnej látky.

VIDEODENZITOMETRIA - kvantitatívne stanovenie jasu oblasti záujmu na obrazovke.

WIDEBAND IMAGING - zobrazovanie pomocou sond, vysielajúcich UZ lúče v širokom pásme (vo viacerých pracovných frekvenciách).

ZVUK - vibračná energia šíriaca sa médiom postupným pozdĺžnym vlnením. Tekutina a plyn prenášajú len longitudinálne vlny. Tuhé látky prenášajú aj iné vibrácie.

 

MUDr. J. Beňačka, PhD.

Produktové menu