Tézy pre korekciu

Problémy súčasnej verzie "bodovníka":

 • je súčasťou zákona, čo znemožňuje jeho pružnú periodickú aktualizáciu
 • bodové ohodnotenie jednotlivých výkonov často vôbec nevyjadruje ich náklady
 • výkony sú nepresne definované, niektoré výkony nie sú vôbec uvedené, iné sú obsolentné
 • viaceré výkony sú uvedené duplicitne, a pritom s rozdielnou hodnotou bodov
 • výkony sú rozdelené do "odborných" kapitol nesystematicky, niektoré odbory nemajú žiadne vlastné kapitoly, iné v kapitolách nemajú uvedené výkony, ktoré bežne vykonávajú

Z toho vyplýva, že použitie terajšej verzie Zoznamu výkonov na definovanie plne a čiastočne hradených výkonov nie je vôbec možné, resp. je možné len s tým výsledkom, že napr. plné hradenie niektorých výkonov aj tak nepokryje ich náklady a naopak, doplácanie za niektoré výkony bude výkon zbytočne predražovať.

Viaceré odborné komunity a profesijné združenia chcú vyššie uvedené problémy riešiť, ich návrhy sú však často nesystematické a charakterizuje ich najmä:

 • bezmyšlienkovité navyšovanie bodovej hodnoty výkonov len vo "svojom" odbore
 • dopĺňanie veľkého množstva novo definovaných výkonov a "podvýkonov"
 • vytváranie nových samostatných kapitol pre úzko špecializované odbory

Aby bolo možné bodovník používať na skutočné ohodnotenie výkonov, na vyššie spomínané definovanie výkonov hradených plne a hradených len čiastočne (s doplácaním pacientom), na diferenciáciu pracovísk podľa ich výkonnosti, ako aj na presné definovanie rozsahu služieb poskytovateľa (podľa obsahu zmluvy s poisťovňou), je treba:

 • "vyňať" zoznam výkonov zo zákona (podobne ako je zoznam liekov)
 • vytvoriť na MZ "tripartitnú" komisiu (zástupcovia MZ, poisťovní a SLK), ktorá by podľa pripomienok z praxe aktuálne, resp. periodicky upravovala zoznam výkonov (zaradenie nových a vyradenie starých výkonov, upresnenie obsahu výkonov, korekcie bodovej hodnoty podľa zmeny ceny vstupov a nákladov, úprava proporcionality bodovej hodnoty)
 • objektívne upraviť bodové hodnoty výkonov (nahor aj nadol)
 • redukovať terajší počet výkonov v bodovníku, pritom každý výkon bude v zoznam len raz
 • nedeliť zoznam výkonov na kapitoly podľa odborov (atestácií), ale podľa "logiky" výkonov
 • v závere zoznamu uviesť zoznam všetkých odborov a ku každému odboru uviesť zoznam kódov, ktoré je možné na základe vzdelania (atestácie a certifikácie) v rámci konkrétneho odboru vykazovať zdravotnej poisťovni.

Na základe takto vytvoreného bodovníka:

 • každý výkon bude v zozname len raz a s objektívnou bodovou hodnotou
 • bude možné objektívne definovať plne a čiastočne hradené výkony
 • poisťovňa uzavrie s lekárom (nemocnicou) zmluvu na konkrétne výkony podľa vzdelania (atestácie, certifikáty) a podľa potrieb v sieti, a nie tak ako doteraz (t. j. podľa kapitoly, ktorá je napr. neúplná, alebo sú v nej výkony, ktoré poisťovňa aj tak nepreplatí)
 • bude možné aktuálne (napr. periodicky polročne) zoznam upravovať

Spomínané tézy by mali byť základom nového zoznamu výkonov (pripravovaného dôslednou korekciou dnes platného pôvodného). S takto definovanými princípmi nového zoznamu výkonov súhlasí Slovenská lekárska komora aj zdravotné poisťovne, a podporil ich svojim listom aj štátny tajomník MZ.

Piešťany, 6. 1. 2004
MUDr. Jozef Beňačka
predseda SSUM