Tvorba cien USG výkonov v Čechách

Komentár k súčasnej situácii tvorby cien USG výkonov v Českej republike

Súčasný zoznam výkonov má 42 kódovaných výkonov. Zdravotné poisťovne pri uzatváraní zmluvy s lekárom uzatvoria dohodu aj na hradenie konkrétnych (vykazovaných) kódov výkonov (v zásade podľa vzdelania – atestácie, nie vždy podľa certifikácie – tá je v Čechách t. č. menej organizovaná ako u nás – len pre niektoré odbory, pre mnohé nie).

Cena jedného výkonu sa vypočítava podľa všeobecného jednotného vzorca. ktorý platí nielen pre USG výkony. Vzorec obsahuje početné premenné (najmenej 10 – v „čitateli“ aj „menovateli“). Súčasťou dosadzovaných parametrov sú aj viaceré tzv. priame a nepriame náklady (spotrebný materiál, energia,..). Tieto náklady sa okrem iného týkajú aj účasti stredného zdravotného personálu na vyšetrení. Tu treba zdôrazniť, že ak je výkon viazaný len na osobu SZP, počet osôb SZP sa zohľadňuje. Ak je k výkon viazaný na lekára, počet osôb SZP sa samostatne nezapočítava, ale je to zahrnuté v nákladoch na lekára (teda v paušálnej hodinovej sadzbe lekára bez ohľadu na to, či je pri výkone osoba SZP potrebná alebo nie, a či je pri výkone len jedna osoba, alebo aj viac...).

Do vzorca pre výpočet ceny výkonu sa dosadzuje okrem iného aj napr.: cena prístroja, životnosť prístroja, čas na jedno vyšetrenie. V zásade logický princíp. Jeho logika však asi trocha zlyhá, ak uvediem dáta pre niektoré vyšetrenia (tak ako sú dosadzované do vzorca podľa výsledkov „dohadovacieho“ konania s poisťovňou.

Plánovaná cena niektorých prístrojov (v mil. Kč) určeného pre:

Epigastrium 1,0
Abdomen všeobecne 3,0 (pre RDG)
Epigastrium+CFM 12,0 (pre GAE)
Endoskopická USG 12,0
Cievy DK 5,5
Koxy 2,0
Echo 1,6
Echo kompletné 4,9
Záťažové echo 8,5

Odpisová doba pre uvedené prístroje (bez akéhokoľvek ohľadu na kúpnu cenu) kolísa od 2 do 7 rokov (?). Pritom pre takmer totožné vyšetrenia (pre rôzne odbory) sú diametrálne rozdielne ceny aj doby životnosti prístrojov (podľa intenzity lobovania). Z vedeného vyplýva, že cena prístroja, ako aj jeho doba životnosti môže zásadne zmeniť výslednú cenu vyšetrenia). To isté sa týka aj dĺžky trvania vyšetrenia (od 10 do 70 min), ktorá nie je proporcionálna:

ECHOKG 30 min. (až do 60 min. podľa druhu vyšetrenia)

ECHOKG 30 min. (až do 60 min. podľa druhu vyšetrenia)
orgán jeden 15 min.
organy dva 20 min.
organy tri 30 min.
brucho (celé) 20 min.
transrektálne 30 min.
gynekológia základné 15 min.
konziliárne 30 min.
cievy (dve a viac) 45 min.
TCD 45 min.

Preto počet bodov za jednotlivé USG výkony kolísa od 23 do 1750 (cena od 45 do 1820 Kč), často s veľkými disproporciami medzi odbormi (takže – na Západe tiež nič nové..)

Piešťany, 2. 10. 2002
spracoval J. Beňačka.