Abdominálna ultrasonografia na Slovensku (1980-2000)

primár Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., Interné odd., NsP Nové Mesto n. Váhom
primár MUDr. Jozef Beňačka, Oddelenie funkčnej diagnostiky, NsP Piešťany

Abdominálna ultrasonografia je najpoužívanejšou zo zobrazovacích metód pri vyšetrení brucha. Prvé publikácie slovenských autorov o problematike brušnej ultrasonografie boli uverejnené v r. 1981. Zavŕšená dvadsaťročnica činnosti bola dostatočným podnetom na zhrnutie jej vývoja a úrovne podľa publikovaných prác. Základné rozdelenie prác sa uskutočnilo podľa cieľových oblastí, ktorými boli:

A. - všeobecná abdominálna ultrasonografia, B.- žlčník a žlčové cesty, C.- pečeň,

D.obličky a nadobličky, E.- cievy, F.- gastrointestinálny trakt, G.- slezina, H.- biopsie, CH. - technika, I.- ostatné práce. Zastúpenie prác podľa oblastí, s rozdelením na obdobie rokov 1981 až 1990 a na obdobie rokov 1991 až 2000 charakterizuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1:  Zastúpenie prác podľa oblastí zamerania

Roky

Abd.

Žlčník

Pečeň

Obličky

Cievy

GIT

Lien

Biops.

Techn.

Iné

Spolu

1981 – 1990

11

8

5

7

1

0

1

2

0

1

36

1991 – 2000

7

4

4

4

7

4

1

4

4

1

40

Celkom

18

12

9

11

8

4

2

6

4

2

7

 A.- Všeobecná abdominálna ultrasonografia. (18 prác slovenských autorov)

    Do tejto skupiny patria predovšetkým prehľadové práce, ktoré charakterizovali rozsah možností ultrasonografie pri vyšetrení brušných orgánov a retroperitonea (1. Kováč,1981

 //2. Hromec,1983//, 3. Riečanský,1984//, 4. Kováč,1984//, 5., Bielik,1986//, 6. Černák,1987//, 7. Vadnai,1989//,). Na sklonku desaťročia nastal určitý posun, keď sa téma prínosu brušnej ultrasonografie posunula z dovtedajšej orientácie na vnútorné lekárstvo k brušnej chirurgii  (8. Antalík,1989). V roku 1988 bola vydaná prvá slovenská učebnica brušnej ultrasonografie (9. Kováč,1988), ktorej kvalitu oceňujú čitatelia aj v súčasnosti. Dovtedy používaná učebnica bola českej proveniencie (10. Čech,1982). Rozširovanie pohľadu bolo dokumentované cieleným porovnaním výťažnosti abdominálnej ultrasonografie a laparoskopie (11. Bielik,1987).  Prehľadové práce boli publikované aj v druhom desaťročí používania brušnej ultrasonografie, zrejme s úmyslom poskytnúť patričné informácie novej vlne „sonografujúcih lekárov“. Týkali sa prípravy pacientov (12. Hromec,1993), všeobecného zhodnotenia významu a postavenia brušnej ultrasonografie (13. Kováč,1995, 14.  Kováč,1995), novších techník a postupov (15. Hromec,1993), úvahy o skríningovom význame (16. Hromec,1993),

a významu ultrasonografie pri akútnych ochoreniach orgánov brušnej dutiny a retroperitonea (17. Kováč,1989). Jedinými „monotematickými“ prácami v tejto skupine bola práca zaoberajúca sa brušnými abscesmi (18. Bielik,1991) a kazuistika o pseudotumore v brušnej dutine (19. Bielik,1989).

B. Žlčník a žlčové cesty. (12 prác)

   V tejto skupine sa nachádza aj vôbec prvá slovenská publikácia (20. Murín,1981). Táto práca ako aj ostatné práce sa venovali komplexnej diagnostike žlčníka i žlčových ciest (21. Anatalík,1985) (22. Bilický,1995). Špeciálne zameranie priniesli témy o diagnostike akútnych ochorení žlčníka (23. Kováč,1982), samotnej cholecystolitiázy (24.Kováč,1983), nelitiatickej biliárnej patológii (25. Antalík,1994) ako aj o nádoroch žlčníka (26. Antalík,1992). Ostatné práce sa venovali patogenéze vzniku cholecystolitiázy vo vzťahu k cukrovke (27. Šorf,1988), epidemiológii cholecystolitiázy u mladistvých dievčat (28. Bielik, 1987) aj u žien v strednom veku (29. Bielik,1990), klinickým prejavom cholecystolitiázy

(30. Bielik,1992) a nakoniec aj problematike funkčného vyšetrenia žlčníka (31. Bielik,1990). 

C. Pečeň.  ( 9 prác)

   Snaha o zlepšenie diagnostiky difúznych ochorení pečene pomocou počítačom asistovanej ultrasonografie nepremietla do praxe (32. Valko,1992). Ultrasonografia si obhájila svoje miesto v diagnostike steatózy pečene aj v porovnaní s počítačovou tomografiou (33. Valko,1993). Ďalšie práce dokumentovali výskyt cystických i necystických zmien v pečeni (34. Šorf,1989) (35. Krišlo,1989) ako aj zobrazenie pečeňových abscesov (36. Bielik,1989). Zaujímavé kazuistiky sa týkali pečeňového abscesu vzniknutého samopoškodením (37. Bielik,1989) alebo intrahepatálnej ruptúry echinokokovej cysty v pečeni (38. Bielik,1988), či jej samotnej diagnostiky (39. Vaľko,1993). Nadčasovou prácou z hľadiska času uverejnenia, obsahu a uplatnenia v praxi bola práca o zobrazení transplantovanej pečene (40. Weill,1996).

D. Obličky a nadobličky.  ( 11 prác)

   Prvá práca z tejto skupiny ozrejmovala všeobecný význam ultrasonografie pre diagnostiku obličkových ochorení (41. Kováč,1984). Výskyt bezpríznakových ochorení obličiek pri ultrasonografickom vyšetrení bol dokumentovaný neskôr (42. Krišlo,1987), podobne ako porovnanie ultrasonografie s urografiou a počítačovou tomografiou (43. Nagy,1993). Ďalšie práca sa tematicky venovali diferencovaniu renálnej insuficiencie (44. Antalík,1986), chronickej renálnej insuficiencii (45. Kováč,1983), diagnostike obličkoých konkrementov (46. Lutter,1988), možnostiam rastu obličkových nádorov (47. Bielik,1987), či diagnostike nadobličkového krvácania u novorodencov (48. Macek,1994). Ostatné práce mali charakter kazuistík: venovali sa Grawitzovmu nádoru s klinickým obrazom hypertrofickej osteoartropatie (49. Beňačka,1990), myelolipómu nadobličky (50. Goncalvesová,1997) ako aj fyzikálnym artefaktom podmienenému obrazu zväčšenia nadobličiek (51. Beňačka,1992).

E. Cievy.  ( 8  prác)

   Najviac zastúpená bola oblasť portálneho riečiska. Týkala samotných možností zobrazenia portálnej vény (52. Szántová,1999), portálnej hypertenzie (53. Goncalvesová,1994), trombózy portálnej vény (54. Goncalvesová,1996) a napokon v širšom zameraní porúch hepatálnej cirkulácie (55. Szántová,1996). Abdominálna aorta sa dostala do pozornosti kvôli aneuryzmám (56. Mitacz,1990), podobne ako periférne artérie (57. Mitacz,1992). Stenózy renálnych artérií sta stali taktiež predmetom záujmu (58. Braunschweig,1988)

(59. Mistrík,2000).

F. Gastrointestinálny trakt.  (4 práce)

   Prvá práca priniesla stanovenie patologických kritérií pre zobrazenie žalúdka a dvanástnika  (60. Bielik,1991). V ďalších prácach bol formulovaný význam endoanálnej transrektálnej ultrasonografie pri diagnóze karcinómu rekta (61. Slezák,1996) ako aj prínosu kontrastných látok pri ultrasonografickej diagnostike appendicitídy (62. Beňačka,1999). Prehľadová práca informovala o možnostiach endoskopickej ultrasonografie v gastrointestinálnom trakte (63. Hromec,1995).

G. Slezina. (2 práce)

   Problematike sleziny sa venovali 2 práce. Prvá sa orientovala na výskyt zväčšenia sleziny (64. Krišlo,1987), kým druhá sa snažila definovať patológie sleziny v širšom rozsahu (65. Goncalvesová,1999).

H. Biopsie. ( 6 prác)

   Bioptické vyšetrenia pri ultrasonografickom vyšetrení sa pomerne rýchlo stali predmetom záujmu, či už pri vyšetrení brušných orgánov (66. Hrušovský,1988) alebo obličiek (67. Kováč,1988). Nazhromaždenie dostatočných skúseností bolo východiskom pre odporúčania, ako predchádzať neúspechom a komplikáciám pri cielených punkciách (68. Beňačka,1991). Ďalšie práce boli tematicky zamerané na aspiračné biopsie ložiskových lézií pečene a pankreasu (69. Dobrocký,1994), na punkciu a drenáž cystoidov pankreasu (70. Mitacz,1994) a na punkciu a sklerotizáciu obličkových cýst (71. Nagy,2000).

CH. Technika.  (4 práce)

   Z hľadiska technických aspektov vykonávania ultrasonografických vyšetrení sa pozornosť venovala tvorbe špecializovanej databázy vyšetrení (72. Zajac,1991), kvázitomografickému spracovaniu obrazov (73. Černý,1994) a komplexnej problematike využitia kontrastných látok v ultrasonografii (74. Beňačka,1996) (75. Beňačka,1996).

I. Ostatné  (2 práce)  

   Do tejto skupiny boli zaradené 2 práce. Prvá z nich sa zaoberala problematikou nadužívania vyšetrení bez zodpovedajúceho klinického vyšetrenia a zhodnotenia, čo bolo pomenované termínom- technologizmus v medicíne (76. Bielik,1989). Druhá práca komplexne hodnotila vývoj brušnej ultrasonografie na Slovensku v rokoch 1980 až 1990 (77. Beňačka,1999).

Uvedené zhodnotenie dopĺňajú nasledovné údaje o zastúpení odborných časopisov, o charaktere publikovaných prác a o zastúpení autorov a pracovísk na uvedených prácach. Z uvedených 76 prác malo 49 prác charakter vlastných skúseností, 19 prác malo charakter prehľadových prác a ostatných 8 prác referovalo o kazuistikách. Tieto práce mali nasledovné zastúpenie v týchto časopisoch a vydavateľstvách: Vnitřní lékařství- 14, Lekársky obzor- 13, Československá gastroenterologie a výživa resp. Česká a slovenská gastroenterologie- 9, Bratislavské lekárske listy- 8, Praktický lékař- 7, Slovenská rádiológia- 7, Československá rádiológia- 7, Česká rádiologie- 6, Slovenský lekár- 2, Rozhledy v chirurgii- 1, Časopis lékařu českých- 1, Osveta, Martin- 1. Ako hlavní autori sa slovenskí autori prezentovali v 26 prípadoch, z toho bolo 24 mužov a 2 ženy. Počet publikácií priradených k hlavnému autorovi bol nasledovný: 14- Bielik, 11- Kováč, 7- Beňačka, 5- Hromec, Antalík, 4- Goncalvesová, 3- Krišlo, Mitacz, 2- Šorf, Szantová, Nagy, 1- Hrušovský, Černák, Valko, Murín, Riečanský, Vadnai, Lutter, Černý, Bilický, Vaľko, Macek, Slezák, Mistrík, Dobrocký, Zajac. 2 autori boli zahraniční- Weill, Braunschweig, publikovali v spolupráci so slovenskými autormi a v slovenčine. Práce pochádzali z 21 pracovísk. Na 8 pracoviskách vzniklo celkom 56 prác, t.j. 74% z celku, kým na 13 pracoviskách vzniklo ostávajúcich 20 prác, t.j. 26% z celkového počtu. Uvedených 8 pracovísk sa na týchto prácach podieľalo v nasledovnom poradí: 15- I. interná klinika SPAM, NsP akad. L. Dérera, 14- interné oddelenie NsP Trenčín, 7- interné oddelenie NsP Piešťany, 5- interné oddelenie NsP Nové Mesto nad Váhom a Rádiologické oddelenie NsP Nové Zámky, 4- interná klinika NsP Bezručova, 3- III. interná klinika, NsP akad. L. Dérera a Rádiodiagnostické oddelenie NsP Lučenec. Podľa počtu publikovaných prác v jednotlivých rokov boli „najsilnejším obdobím“ roky 1987 až 1996, kým roky 1997 až 2000 zaznamenali zníženú publikačnú aktivitu.

Na záver možno konštatovať, že slovenská abdominálna ultrasonografia, hoci vstúpila na scénu zobrazovacích metód až začiatkom 80-tych rokov 20. storočia, dokázala si pomerne rýchlo nájsť, ako šírkou zamerania tak aj kvalitou práce, dôstojné miesto vo vyšetrovacích postupoch. Aktivity v rámci tejto metódy sa v mnohých prípadoch preniesli do publikačných výstupov, ktorých hodnota dôstojne reprezentuje uvedených 20 rokov činnosti v abdominálnej ultrasonografii na Slovensku, ktorej úroveň tak môžeme bez začervenania porovnávať s okolitými krajinami.

Poznámka: práca je venovaná všetkým sonografujúcim lekárkam a lekárom.

Literatúra

A.- Všeobecná abdominálna ultrasonografia. (18 prác slov. autorov)

1.  Kováč, A., Hromec, J., Menkyna, R.: Využitie ultrasonografie v abdominálnej diagnostike. Lek Obz, 30, 1981, č. 12, s. 665-675.

2. Hromec, J., Kováč, A.: Indikácie ultrasonografie v diagnostike abdominálnych ochorení. Bratisl Lek Listy, 79, 1983, č. 6, s. 724.

3. Riečanský, I., Kováč, A.: Ultrazvuková diagnostika vo vnútornom lekárstve - súčasný stav a perspektívy, alebo od živelnosti k plánovanému rozvoju. Vnitřní Lék, 30, 1984, s. 693-698.

4.  Kováč, A.: K rozvoju brušnej ultrasonografie v ČSSR. Vnitřní Lék., 30, 1984, č. 7, s. 699- 703.

5.  Bielik, J.: Diagnostický prínos abdominálnej ultrasonografie v podmienkach nemocnice 2. typu. Lek Obz, 35, 1986, č. 6, s. 321-326.

6.  Černák, P., André, A., Hrušovský, Š., et al.: Ultrasonografia brucha - súčasné technické možnosti a perspektívy. Lek Obz, 36, 1987, č. 10, s. 601-611.

7. Vadnai, M., Baricza, S., Šipoš, V.: Výsledky ultrazvukových diagnostických vyšetrení abdominálnych ochorení. Lek Obz, 38, 1989, č. 3, s. 135-140.

8. Antalík, J., Dostálová , E., Fiľakovský, J., et al.: O prínose ultrasonografie v brušnej chirurgii. Rozhl Chir, 68, 1989, č. 5, s. 351-359.

9.  Kováč, A.: Abdominálna ultrasonografia. Martin, Osveta, 1988, 311 s.

10. Čech, E.: Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii. Praha, Avicenum, 1982, 431 s.

11.  Bielik, J., Kaščák, M., Šorf, M.: Abdominálna ultrasonografia a laparoskopia v podmienkach nemocnice II. typu. Čs Gastroenterol Výž, 41, 1987, č. 4, s. 193-197.

12. Hromec, J.: Príprava pacientov pred abdominálnou ultrasonografiou. Lek. Obz., 42, 1993, č. 6, s. 261-266.

13. Kováč, A., Goncalvesová, E.: Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov. Lek. Obz., 44, 1995, č. 5, s. 146-149.

14. Kováč, A., Goncalvesová, E., Kohn, R.: Miesto zobrazovacích metód vo vnútornom lekárstve. Lek. Obz., 44, 1995, č. 5, s. 139-140.

15. Hromec, J.: Novšie vyšetrovacie techniky a postupy v ultrasonografii. Vnitřní Lék., 39, 1993, č. 6, s. 597-603.

16. Hromec, J., Križanová, K., Krčméry, S.: Má význam ultrazvukové skríningové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny? Slov. Lekár, 4, 1993, (4?), s. 25-28.

17. Kováč, A., Kohn, R., Olejník, J.: Význam ultrasonografie pri akútnych ochoreniach orgánov dutiny brušnej a retroperitonea. Lek Obz, 38, 1989, č. 5, s. 229-234.

18. Bielik, J.: Ultrasonografia brušných abscesov. Prakt. Lék., 71, 1991, č. 2, s. 64-67.

19. Bielik, J.: Neobvyklý ultrasonografický obraz rastúceho pseudotumoru v brušne dutine. Čs. Radiol., 43, 1989, č. 3, s. 161-165.

B. Žlčník a žlčové cesty. (12 prác)

20. Murín, J., Kasanický, V., Valentin, M.: Ultrazvuková diagnostika cholecystolitiázy. Bratisl Lek Listy, 77, 1981, č. 3, s. 333-338.

21. Antalík, J., Dostálová,  E.: Poznatky o sonografickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest. Čs Radiol, 39, 1985, s. 232-238.

22. Bilický, J., Kadlečík, R., Žákovič, V., Baláž, M., Šelestiaková, D., Parimucha, R.: Ultrasonografia žlčových ciest. Slov. Radiol., 2, 1995, č. 2, s. 87-89.

23. Kováč, A., Hromec, J., Klučár, J.: Ultrazvuková diagnostika pri akútnych ochoreniach žlčníka. Lek Obzor, 31, 1982, s. 127-130.

24. Kováč, A., Hromec, J., Holéczy, J., et al.: Ultrazvuková diagnostika cholecystolitiázy. Vnitřní Lék, 29, 1983, s. 7-12.

25. Antalík, J., Dostálová, E.: Poznámky o nelitiatickej biliárnej patológii v ultrasonografickom obraze. Čes. Radiol., 48, 1994, č. 2, s. 97-105.

26. Antalík, J.: Poznámky o nádoroch žlčníka v ultrasonografickom obraze. Prakt. Lék., 72, 1992, č. 9, s 344-347.

27. Šorf, M., Krišlo, V., Kršák, Š., et al.: Zvyšuje cukrovka riziko vzniku cholelitiáz­? Vnitřní Lék, 34, 1988, č. 2., s. 166-170.

28. Bielik, J.. Cholecystolitiáza u mladistvých dievčat. Lek Obz, 36, 1987, č. 12, s. 509-511.

29. Bielik, J.: Cholecystolitiáza u žien vo veku 31 - 50 rokov. Čs Gastroent Výž, 44, 1990, č. 5, s. 322-326.

30. Bielik, J.: Asymptomatická cholecystolitiáza v ultrasonografickej štúdii z Trenčína. Vnitř. Lék., 38, 1992, č. 4, s. 378-382.

31.     Bielik, J.: Funkčné vyšetrenie žlčníka a ultrasonografia. Čs Gastroent Výž, 44, 1990, č. 6, s. 378-381.

C. Pečeň.  ( 9 prác)

32. Valko, Ľ.: Konvenčná a počítačom asistovaná ultrasonografia v diferenciálnej diagnostike chronických difúznych chorôb pečene (ďalej CHDCHP). Čs. Gastroent. Výž., 46, 1992, č. 2, s. 150-157.

33. Valko, Ľ., Belan, V., Bátovský, M., Jurgoš, Ľ., Horváth, A.: Difúzna steatóza pečene v obraze ultrasonografie a počítačovej tomografie. Čs. Gastroent. Výž., 47, 1993, č. 5, s. 268-271.

34. Šorf, M., Krišlo, V., Kršák, Š., et al.: Necystické ochorenia pečene v päťročnom ultrasonografickom materiáli. Vnitřní Lék, 35, 1989, č. 3, s. 283-287.

35. Krišlo, V., Šorf, M., Jablonský, I., et al.: Cystické zmeny pečene v našom päťročnom ultrasonografickom materiáli. Vnitřní Lék, 35, 1989, č. 3, s. 278-282.

36. Bielik, J.: Ultrasonografia pečeňových abscesov. Prakt Lék, 69, 1989, č. 4, s. 144-146.

37. Bielik, J., Kebísková, J.: Pečeňový absces vzniknutý po sebapoškodení. Čs Gastroent Výž, 43, 1989, č. 2, s.125-128.

38. Bielik, J., Hlista, M., Pašteková, K., et al.: Intrahepatálna ruptúra echinokovej cysty. Čs Gastroenterol Výž., 42, 1988, 8, s. 554-557.

39. Vaľko, M., Bober, J., Blažej, I.: O možnostiach diagnostiky echinokokovej cysty pečene v súčasnosti. Čs. Gastroent. Výž., 47, 1993, č. 4, s. 226-228.

40. Weill, F., Hrušovský, Š.: Zobrazenie transplantovanej pečene. Bratisl. lek. Listy, 97, 1996, č. 4, s. 208-215.

D. Obličky a nadobličky.  ( 11 prác)

41. Kováč, A.: Význam ultrasonografie pre diagnostiku v klinickej nefrológii. Čas Lék Čes, 123, 1984, č. 44, s. 1333-1336.

42. Krišlo, V., Šorf, M., Mašek, O., et al.: Výskyt bezpríznakových ochorení obličiek pri ultrasonografických vyšetreniach. Vnitřní Lék, 33, 1987, č. 12, s. 1059-1063.

43. Nagy, V., Valanský, L., Zeleňák, P., Michalko, T., Martinčok, D., Kaminská, L., Mach, P., Zachar, M., Nagyová, D., Sokol, L.: Korelácia urografie, ultrasonografie a počítačovej tomografie s klinickým nálezom pri vyšetrení obličiek a retroperitonea. Bratisl. lek. Listy, 94, 1993, č. 8, s. 453-459.

44. Antalík, J., Drančíková, M.: Poznámky o prínose ultrasonografie pri diferencovaní renálnej insuficiencie. Čs Radiol., 40, 1986, č. 4, s. 265-274.

45.     Kováč, A., Pribylincová, V., Šilan, L.: Ultrazvukový obraz obličiek pri chronickej renálnej insuficiencii. Lek Obzor, 32, 1983, č. 6, s. 323-327.

46. Lutter, I., Škutil, M., Obšitnik, M. et al.: Naše skúsenosti s využitím ultrasonografie v diagnostike obličkových konkrementov. Prakt Lék, 68, 1988, č. 7, s. 267-269.

47.  Bielik, J.: Možnosti rastu obličkových nádorov. Prakt Lék, 68, 1987, č. 13, s. 509-511.

48. Macek, M., Šafárik, Z., Šimor, L. Sonografická diagnostika nadobličkového krvácania u novorodencov. Slov. Radiol., 1, 1994, č. 1, (?), s. 27-30.

49. Beňačka J.: Grawitzov nádor s klinickým obrazom hypertrofickej osteoartropatie. Prakt Lék, 70, 1990, č. 4, s. 1312-132.

50. Beňačka, J.: Falošný obraz zväčšenia nadobličiek pri ultrasonografickom vyšetrení. Fyzikálne podmienený artefakt. Čs. Radiol., 46, 1992, č. 1, s. 37-41.

51. Goncalvesová, E., Moťovská, Z., Hnilica, P., Goncalves, F., Dorociak, J.: Myelolipóm- zriedkavý incidentalóm nadobličky. Slov. Lekár, 1997, č. 1, s. 35-37.

E. Cievy.  ( 8  prác)

52. Szántová, M.: Diagnostické možnosti pri zobrazení portálnej vény. Čes. Radiol., 53, 1999, č. 4, s. 234-240.

53. Goncalvesová, E.: Portálna hypertenzia v duplexnom dopplerovskom ultrasonografickom obraze. Čes. Radiol., 48, 1994, č. 2, s. 68-72.

54. E. Goncalvesová, Kováč, A., Szántová, M., Kupčová, V., Jurgoš, L.: Trombóza portálnej vény a jej diagnostika použitím farebnej dopplerovskej ultrasonografie. Čes. a Slov. Gastroent., 50, 1996, č. 6, s. 181-186.

55. Szántová, M., Kupčová, V., Valko, Ľ.: Poruchy hepatálnej cirkulácie a možnosti ich zobrazenia farebnou dopplerovskou ultrasonografiou. Bratisl. lek. Listy, 97, 1996, č. 10, s. 596-602.

56. Mitacz, K., Lakatoš, F., Sláviková, E.: Diagnostika aneuryzmy abdominálnej aorty. Čs. Radiol., 44, 1990, č. 5, s. 289-294.

57. Mitacz, K.: Súčasná diagnostika aneuryziem abdominálnej aorty a periférnych tepien. Čs. Radiol., 6, 1992, č. 3, s. 160-167.

58. Braunschweig, M., Šimko, M.: Duplexsonografické kritériá stenózy obličkovej artérie. Slov. Radiol., 5, 1998, č. 2, s. 80-83.

59. Mistrík, A., Maďarič, J., Zelenay, J., Lesný, P., Riečanský, I.: Farebná duplexná ultrasonografia v diagnostike stenózy renálnej artérie. Lek. Obz., 49, 2000, č. 1, s. 23-25.

F. Gastrointestinálny trakt.  (4 práce)

60. Bielik, J., Hlista, M., Kaščák, M., Škribová, E., Fašang, M.: Žalúdok a dvanástnik v ultrasonografickej praxi. Prakt. Lék., 71, 1991, č. 4, s. 141-144.

61. Slezák, V., Prochotský, A., Korček, J.: Endoanálna transrektálna usg v diagnostike a dispenzarizácii pacientov s karcinómom rekta. Bratisl. lek. Listy, 97, 1996, č. 1, s. 46-49.

62. Beňačka, J., Ranostaj, J., Mendl, I., Suchánek, A: Prínos kontrastných látok pri Usg diagnostike appendicitídy. Čes. Radiol., 53, 1999, č. 5, s. 287-291.

63. Hromec, J.: Endoskopická ultrasonografia v gastrointestinálnom trakte. Bratisl. lek. Listy, 96, 1995, č. 1, s. 30-36.

F. Gastrointestinálny trakt.  (4 práce)

64. Krišlo, V., Šorf, M., Kršák, Š., et al.: K otázke výskytu zväčšenia sleziny v našom obyvateľstve. Vnitřní Lék, 33, 1987, č. 4, s. 367-369.

65. Goncalvesová, E., Kováč, A., Szántová, M.: Patológia sleziny v ultrasonografickom obraze. Vnitř. Lék., 45, 1999, č. 6, s. 379-383.

H. Biopsie. ( 6 prác)

66. Hrušovský, Š., André, I., Černák, P., et al.: Ultrazvukom riadená tenkoihlová biopsia brušných orgánov a štruktúr. Bratisl Lek Listy, 89, 1988, č. 7, s. 524-527.

67. Kováč, A., Borošová, V., Pribylincová, J., et al.: Ultrazvukové určenie polohy obličiek k punkčnej biopsii. Vnitřní Lék, 34, 1988, č. 3., s. 252-261.

68. Beňačka, J.: Ako sa vyhnúť neúspechu a komplikáciám cielenej punkcie. Vnitřní Lék., 37, 1991, č. 7-8, s. 718-723.

69. Dobrocký, I., Kemka, S., Hudcová, D.: Tenkoihlové aspiračné biopsie ložiskových lézií pečene a pankreasu. Čes. Radiol., 48, 1994, č. 3, s. 175-179.

70. Mitacz, K.: Cystoidy pankreasu- diagnostika, punkcia, drenáž. Čes. Radiol., 48, 1994, č. 1, s. 15-18.

71. Nagy, V., Kaminská, L., Milichovský, I., Schneider, H., Valanský, L., Sokol, L.: Ultrazvuková perkutánna punkcia jednoduchých obličkových cýst- výsledky aspiračnej a sklerotizačnej liečby. Slov. Radiol., 7, 2000, č. 1, s. 29-31.

CH. Technika.  (4 práce)

72.     Zajac, R., Ftáčnik, J., Jančár, M.: Špecializovaná databáza pri vyšetrovaní ultrazvukom pre počítač typu PC XT/AT. Čs. Radiol., 45, 1991, č. 1, s. 40-45.

73. Černý, V., Zajac, R., Vlčák, Ľ., Klaučo, B., Szoldová, K., Jančár, M.: Kvazitomografické spracovanie obrazov v sonografii. Slov. Radiol., 1, 1994, č. 1, s. 53-56.

74. Beňačka, J.: Kontrastné látky v ultrasonografii- história, súčasnosť a perspektívy. Prehľadný referát- 1. časť. Slov. Radiol., 4, 1996, č. 1, s. 99-102.

75. Beňačka, J.: Kontrastné látky v ultrasonografii- história, súčasnosť a perspektívy. Prehľadný referát- 2. časť. Slov. Radiol., 4, 1996, č. 2, s. 103-105.

I. Ostatné  (2 práce)  

76. Bielik, J.: Cholecystolitiáza a ultrasonografia. Je možný "technologizmus" v medicíne? Vnitřní Lék, 35, 1989, č. 2, s. 164-167.

77. Beňačka, J.: Pohľad na vývoj brušnej ultrasonografie na Slovensku v rokoch 1980 až 1990. Lek. Obz., 48, 1999, č. 12, s. 375-376.

Dodatok: Detská urologická sonografia

  1. Zibolen, M., Buchanec, J., Jakušová, Ľ., Hvizdák, I.: Hodnotenie prietokov krvi a. renalis a intraparenchýmovými artériami novorodencov pomocou farebnej dopplersonografie. Čs. Pediat., 48, 1993, č. 12, s. 714-717.
  2. Zibolen, M.: Význam dopplersonografického vyšetrenia v detskej nefrologickej a urologickej diagnostike. Detský lekár, 4, 1995, s. 15-18.
  3. Svitač, J., Valenta, J., Kliment, J., Javorka, K, ml.: Urologický skríning v novorodeneckom veku. Čs. Pediat., 54, 1999, č. 9, s. 522-523.
  4. Svitač, J., Zibolen, M., Višňovský, J., Kliment, J.. Ultrasonografická klasifikácia fetálnej a novorodeneckej ureterohydronefrózy. Slov. Gynekol. Pôrod., 1, 1993, č. 3, s. 11-13.
  5. Plenta, I., Fajčíková, T., Strauss, J., Poliačiková, I., Pechočiaková, Z.: Sonografický skríning obštrukcie horných močových ciest a ďalší postup pri jej riešení. Čs. Pediat., 47, 1992, č. 10, s. 596-599.
  6. Zibolen, M., Svitač, J., Jakušová, Ľ., Hyrdelová, E., Kliment, J., Jurko, A., ml.: Príspevok dopplerovej sonografie k diagnostike detskej hydronefrózy. Čs. Pediat., 51, 1996, č. 8., s. 484-488.
  7. Zibolen, M., Svitač, J., Jakušová, Ľ., Buchanec, J.: Vyšetrenie obštrukčnej hydronefrózy dojčiat diuretickou dopplerovskou sonografiou. Čes.-slov. Pediat., 55, 2000, č. 11, s. 682-685.
  8. Červeňová, O., Vicianová, K., Polák, V., Číková, A., Pisoňová, K., Mračnová, D., Hornová, J., Chocholová, M., Franková, E.: Skríning a liečebné postupy anomálií uropoetického systému v novorodeneckom veku. Čs. Pediat., 48, 1993, č. 4, s. 233-236.

Produktové menu