História SSUM očami českých kolegov

Ve dnech 13.-15. října 2005 se sešla slovenská ultrasonografická komunita ke svému již tradičnímu dvouletému setkání. V pořadí šestá konference s mezinárodní účastí byla podobně jako předešlé konference uspořádána v krásném prostředí piešťanského kúpelného ostrova. Tíhu organizačního zajištění převzal, podobně jako v předešlých letech, předseda Slovenské společnosti pro ultrazvuk v lékařství prim. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., s kolektivem svých spolupracovníků. Přesto, že se letošní setkání konalo o 14 později než v minulých letech, bylo počasí i letos organizátorům nakloněno.

Desetiletá tradice si zaslouží stručnou rekapitulaci. Prvá konference pod názvem SLOVENSKÁ SONOGRAFIA byla uspořádána v říjnu roku 1995, krátce po vzniku samostatné Slovenské společnosti pro ultrazvuk v lékařství. Další následovaly vždy po 2 letech. Všechny se konaly k příjemném prostředí Společenského centra na lázeňském ostrově v Piešťanech. Od třetí konference v r. 1999 byla na úvod zařazována slavnostní Kováčova přednáška v upomínku na předčasně zemřelého průkopníka ultrasonografie na Slovensku profesora Kováče z Bratislavy. K jejímu přednesení byli dosud zváni významní představitelé sonografie ze zahraničí. Byli to postupně prof. I. Hrazdira z Brna, prof. G. Harmat z Budapešti, prof. W. Jakubowski z Varšavy a doc. J. Tuma z Usteru.

Na letošní 6. Slovenskou sonografii se zaregistrovalo téměř 300 účastníků. Velkou většinu tvořili slovenští kolegové ze všech oblastí ultrasonografie. Již tradičně se konference zúčastnila menší skupina ultrasonografistů z České republiky, Rakouska a Švýcarska.

Prvý den konference (13. října) byly na pořadu tzv. refresh kurzy, v podstatě doškolovací 2 – 3 hodinové kurzy na odborná témata, vedené oborníky daného oboru. Tentokrát to byly tyto kurzy:

  • Duplexní dopplerovské vyšetření jater,
  • Vyšetřování artérií dolních končetin,
  • Diferenciální diagnostika onemocnění břicha u dětí,
  • Muskuloskeletální ultrasonografie,
  • Základy mammosonografie
  • Onemocnění gastrointestinálního traktu v ultrazvukovém obraze

Druhý den konference (14.října) byl zahájen paralelním jednáním ve dvou sekcích. V sekci A v tématu Abdomen I. zaujala hned úvodní přednáška J. Beňačky „Akutní břicho v USG obraze. V sekci B bylo první téma věnováno povrchovým orgánům (small parts). Zde mimo přehledové přednášky o ultrazvukových obrazech štítné žlázy D. Pokorného z Karviné odezněla dvě sdělení věnovaná ultrasonografii oka, a to Z. Hlinomazové z Brna D. Spitzera z Pardubic.

Jak bylo již výše uvedeno, slavnostní Kováčovu přednášku přednesl doc. Dr. med. J. Tuma, Švýcar českého původu, významný představitel švýcarské společnosti pro ultrazvuk v lékařství a předseda Česko-slovensko-švýcarské lékařské společnosti. V přednášce nazvané „ultrasonografie ledvin“ podal vyčerpávající přehled možností ultrazvukového zobrazení patologických stavů ledvin.

Po Kováčově přednášce následovalo opět paralelní jednání e dvou sekcích. V sekci A bylo zařazeno téma „ultrasonografie a civilizační nemoci“, věnované ultrazvukové diagnostice u pacientů s hypertenzí. Jednotlivé přehledy připravili P. Dědič z Banské Bystrice (srdce), E. Tvrdík z Prievidzi (cévy), J. Člemo z Bratislavy (oční cirkulace), K Plevová z Nitry (ledviny) a K. Adamová z Bratislavy (endotel).

Sekce B byla věnována technickým novinkám a kvalitě zobrazení. Po úvodní přednášce věnované elastografii (I. Hrazdira z Brna), podal L. Doležal z Olomouce přehled měřících metod pro posouzení kvality dvourozměrných obrazů. J. Satrapa (Timelkam, Rakousko) seznámil účastníky s technickými aspekty trojrozměrného skríningu prsů. V závěrečném sdělení seznámil J. Beňačka s výsledky rozsáhlé měřící akce kvality ultrazvukových sond na Slovensku. Měření kvality provedená metodou J. Satrapy přinesla znepokojivý výsledek, a to snížení zobrazovacích schopností u části kontrolovaných sond v běžném provozu v rozmezí 2 let.

Odborný program 2. dne byl zakončen sekcí označenou jako Abdomen II, v níž dominovaly 2 přednášky: Longitudinálna endosonografia Š Hrušovského z Bratislavy a Kontrastná látka a SAE – konkurenci CT? J. Beňačky .

Po skončení odborného programu následovala panelová diskuze k problematice přípravy nového katalogu výkonů a vztahu lékařů a zdravotnických zařízení ke zdravotním pojišťovnám. Po jejím skončení se konalo shromáždění členů Slovenské společnosti pro ultrazvuk v lékařství.

Druhý jednací den byl zakončen společenským večerem v lázeňské dvoraně.

Třetí den konference (15.října) byl věnován ultrazvukovému vyšetřování v porodnictví a gynekologii, vyšetřování venózního systému, urologické problematice a sonomammografii. V tomto dopoledni vzbudil zaslouženou pozornost referát P. Kleskeně z Bratislavy věnovaný problematice bezpečnosti ultrazvukových vyšetření v těhotenství a návrhu směrnic pro klinickou praxi.

Po skončení konference proběhl refresh kurz na téma intravaginální ultrazvuk v reprodukčním věku, vedený Z. Malým z Brna.

V přilehlých místnostech kongresového sálu se podobně jako v minulých letech konala výstava ultrazvukových diagnostických přístrojů většiny světových firem, které mají své zastoupení na Slovensku

Přes nesporně úspěšný průběh konference však bylo možno pozorovat určité změny oproti konferencím minulým. Prvou z nich byl menší počet aktivních příspěvků. Zatím co v minulých konferencích se počet aktivních příspěvků pohyboval mezi 50 a 60, letos bylo přihlášeno jen 39 příspěvků a skutečně jich odeznělo jen 37. Změnil se i charakter sdělení. Klesl počet vlastních pozorování a kasuistik a řada referátů měla přehledový a spíše výukový charakter. Při srovnatelném nebo dokonce větším počtu účastníků ve srovnání s minulými konferencemi to svědčí o snaze účastníků dovědět se nové poznatky. Na druhé straně velké pracovní zatížení lékařů především v nestátních zařízeních zřejmě omezuje možnost jejich vlastní vědecké práce a publikační činnosti.

I. Hrazdira

Produktové menu