Definitívna verzia návrhu certifikačného poriadku

Certifikačný poriadok k vydávaniu certifikátov o spôsobilosti vykonávať ultrazvukové vyšetrenia v štátnej a neštátnej lekárskej praxi

Obsah Certifikačného poriadku vychádza z doterajších možností vo vzdelávaní lekárov, zo súčasnej situácie v klinickej praxi, legislatíve a v organizácii zdravotníctva. Je koncipovaný tak, aby mohol byť postupne dotváraný v súlade s predpismi krajín Európskej únie.

Poriadok je určený k vydávaniu "Certifikátu o spôsobilosti vykonávať ultrazvukové vyšetrenia" (ďalej len "certifikátu") na základe posúdenia spôsobilosti lekárov k samostatnému vykonávaniu dvojrozmerných (2D), dopplerovských (PW/CW) a farebne kódovaných (CFM) ultrazvukových vyšetrení. Určuje podmienky, po splnení ktorých sa žiadateľ môže zúčastniť skúšky k posúdeniu spôsobilosti, alebo na základe ktorých môže obdržať certifikát bez preskúšania spôsobilosti.

Z poverenia MZ SR zo dňa 24. 4. 1996 je Slovenská Zdravotnícka Univerzita (SZU) oprávnená vydávať certifikáty, s platnosťou päť rokov. Certifikát je podkladom pre uzatváranie zmlúv o uhrádzaní uskutočnených ultrazvukových výkonov medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti (t.j. lekármi alebo zdravotníckymi zariadeniami) a zdravotnými poisťovňami.

Druh základného odborného vzdelania (odbornej atestácie) predurčuje okruh ultrazvukových výkonov, pre ktorý je možné žiadať vydanie certifikátu (v Tab. č. 1 označené "+"). Rádiodiagnostici s atestáciou po roku 1987, gynekológovia, urológovia a detskí kardiológovia s atestáciou po roku 1997 nie sú viazaní povinnosťou získať certifikát skúškou v tých okruhoch výkonov, ktoré sú súčasťou ich predatestačnej prípravy (v Tab. č. 1 označené "O"), môžu však žiadať o vydanie certifikátu v iných okruhoch výkonov (v Tab. č. 1 označené "+"). Žiadateľ o certifikát musí spolu s písomnou žiadosťou, adresovanou predsedovi príslušnej komisie, predložiť:

  • Doklad o atestácii I. st. v základnom odbore, resp. o nadstavbovej atestácii v príslušnom odbore
  • Doklad o vykonaní požadovaného počtu samostatných ultrazvukových vyšetrení v odbore, pre ktorý žiada vydanie certifikátu (Tab. č. 2). Doklad zamestnancovi potvrdí priamy nadriadený žiadateľa, v prípade samostatne pracujúcich neštátnych lekárov ho potvrdí Rada Regionálnej lekárskej komory..
  • Doklady o absolvovaní kurzov a školení SZU, prípadne o absolvovaní iných školení, kurzov, kongresov a konferencií, o publikačnej a prednáškovej činnosti. Konkrétne požiadavky na uvedené doklady upresňujú skúšobné komisie.

Žiadosť posudzujú skúšobné komisie SZU, konštituované pre jednotlivé klinické aplikácie (Tab. č. 3). Členov komisií menuje rektor SZU podľa návrhov prednostov príslušných katedier SZU, výborov Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) a príslušných odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti. Tie prípady, ktoré poriadok nerieši konkrétne, posudzuje komisia individuálne poverená vedením SZU. Na základe predložených dokladov pozve skúšobná komisia žiadateľa k preskúšaniu vedomostí a praktických schopností. Náplň skúšky určuje príslušná komisia. Po úspešnom absolvovaní skúšky vydá SZU certifikát na konkrétny okruh výkonov podľa Tab. č. 1. Po doplnení počtu požadovaných vyšetrení pre iný okruh USG výkonov môže lekár žiadať o vydanie certifikátu pre ďalšie okruhy výkonov rovnakým spôsobom.

Na základe podnetu, podaného príslušným orgánom lekárskej komory na držiteľa certifikátu a týkajúceho sa odbornej úrovne výsledku ultrazvukového vyšetrenia vykonaného držiteľom, môže skúšobná komisia pozvať držiteľa certifikátu k overeniu vedomostí. Na základe výsledku preskúšania môže skúšobná komisia podmieniť ďalšie trvanie platnosti certifikátu absolvovaním komisiou určeného vzdelávania.

Platnosť certifikátu (bez ohľadu na skutočnosť, či bol súčasťou atestácie, alebo bol získaný preskúšaním komisiou), sa predlžuje vždy o päť rokov od posledného roku jeho platnosti, ak lekár v každom roku platnosti certifikátu získa minimálne 40 bodov (podľa Tab. č.4). Na základe písomného prehlásenia žiadateľa o splnení podmienok k predĺženiu platnosti certifikátu, doplneného dokladmi o absolvovaní bodovo ohodnotených odborných akcií, predĺži komisia SZU platnosť certifikátu v danom odbore na ďalších 5 rokov.

Ak lekár nezíska v každom roku trvania platnosti certifikátu pre daný odbor minimálne 40 bodov, je pre zabezpečenie ďalšej platnosti certifikátu pre konkrétny odbor povinný absolvovať doškoľovací kurz, určený komisiou SZU, v prípade pochybností komisie aj praktické preskúšanie. Inak platnosť certifikátu pre daný odbor USG diagnostiky zaniká.

Doteraz vydané certifikáty majú platnosť 5 rokov odo dňa vydania tohto predpisu.

Tabuľka č. 1.

Okruhy výkonov, pre ktoré je možné po absolvovaní skúšky vydať certifikát v jednotlivých odboroch, za súčasného splnenia požiadaviek minimálneho počtu vyšetrení (podľa Tab. č. 2).

Okruh výkonov/ Odbor Rdg Int. Nef Urol GaeG.P. Chir, Trau Gyn Ped Neu Ort Reu Oft Kar dosp Kar deti
Abdomen - celý 0 + + + + +   +            
Urogenitálny trakt       0     0              
Prenatálne vyšetrenia             0              
Prsníky 0           +              
Small parts (žľazy krku) 0 +           +            
Oko a očnica 0                     +    
Muskuloskelet. systém 0         +       + +      
Bedr. kĺby novorodencov +                 +        
CNS novorod. a kojencov +             + +          
Cievy končatín 0 +       +             +  
Cievy krku 0 +             +       +  
Cievy transkraniálne +               +          
Echokardiografia   +                     + 0
Transezofag. ECHOKG   +                     + +

Tabuľka č. 2.

Minimálny celkový počet USG vyšetrení, ktoré sú podmienkou k podaniu žiadosti o vydanie certifikátu pre jednotlivé okruhy výkonov (stĺpec 1), ako aj k podaniu žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu po 5 rokoch jeho platnosti (stĺpec 2 - uvádza potrebný počet vyšetrení počas každého roka platnosti certifikátu).

Okruh výkonovPodmienka ku žiadostiPre predĺženie platnosti
Abdomen500300
Urogenitálny trakt400200
Prenatálne vyšetrenia400200
Prsníky400200
Small parts (žľazy krku)200100
Oči a očnica200100
Muskuloskeletálny systém200100
Bedrové kĺby novorodencov200100
CNS novorodencov a kojencov200100
Cievy končatín300150
Cievy krku300150
Cievy transkraniálne300150
Echokardiografia500300
Transezofageálna ECHOKG10050

Tabuľka č. 3.

Každá skúšobná komisia má najmenej 3 členov, musí v nej byť aspoň jeden reprezentant menovaného odboru. V prípade potreby je do komisie prizývaný aj ďalší odborník (uvedený v zátvorke). Prílohou poriadku je menný zoznam členov skúšobných komisií s adresou predsedu komisie (k zasielaniu žiadostí).

KomisiaZloženie (podľa abecedy)
1. Abdomen (dospelí)Gastroenterológ, internista, rádiológ
2. Prenatálne vyšetrenia + urogenitálny systém žienGynekológ
3. Pediatrická USG (abdomen, CNS, small parts)Neonatológ, pediater, rádiológ (prizývaný pediatrický neurológ)
4. Periférne cievy (krk, končatiny)Angiológ (resp. internista), neurológ, rádiológ (prizývaný cievny chirurg)
5. PrsníkyGynekológ, rádiológ (prizývaný onkológ)
6. Small parts (žľazy a mäkké časti krku , LU)Endokrinológ, internista, rádiológ
7. Muskuloskeletalny systémOrtopéd, rádiolológ, reumatológ
8. Oko a očnicaOftalmológ, rádiológ
9. Bedrové kĺby novorodencovOrtopéd (prizývaný rádiológ)
10. ECHOKG dospelýchKardiológ
11. ECHOKG detíKardiológ - pediater

Tabuľka č. 4.

Je určená pre hodnotenie praxe a účasti lekára na odborných podujatiach, pre zachovanie platnosti certifikátu v konkrétnom okruhu výkonov na ďalších 5 rokov. Každá odborná akcia s ultrazvukjovou problematikou má pre konkrétny okruh výkonov definovaný počet "sono-bodov" (SB). Počet bodov za odbornú akciu vopred určuje výbor SSUM v spolupráci s príslušnou odbornou spoločnosťou. Body sa sčítajú vždy v rámci jedného okruhu USG výkonov. V prípadne získania vyššieho počtu bodov ako je povinný limit (t. j. viac ako 40 bodov ) počas jedného kalendárneho roka, je možné body presunúť do nasledujúceho roka.

AktivitaSB
Splnený limit minimálneho počtu vyšetrení počas roka (podľa Tab. č. 2)10
Pasívne: seminár s regionálnym charakterom (napr. Spolok lekárov)10
Pasívne: seminár / sympózium s nadregionálnym charakterom20
Pasívne: celoslovenská konferencia odbornej spoločnosti30
Pasívne: celoštátna konferencia v zahraničí / európsky kongres40
Pasívne: stáže na SZU a akreditovaných pracoviskách, kurzy SSUM40
Aktívne: seminár s regionálnym charakterom (napr. Spolok lekárov)20
Aktívne: seminár / sympózium s nadregionálnym charakterom30
Aktívne: celoslovenská konferencia odbornej spoločnosti60
Aktívne: celoštátna konferencia v zahraničí / európsky kongres80
Aktívne: stáže na SZU a akreditovaných pracoviskách, kurzy SSUM80
Publikácie: autor100
Publikácie: spoluautor20

Bratislava, 20. februára 2004