Štandardné USG vyšetrenie – hlavička novorodencov

Časť I: Všeobecné podmienky

 1. Sú uvedené vo všeobecných odporúčaniach.

Časť II: Postup pri vyšetrení

 1. Vyšetrenie sa vykonáva v 18.-23. týždni s dôrazom na podrobnú anatómiu srdca. Pacientka je bez prípravy, v leže na chrbte. Na začiatku fetálneho ECHOKG vyšetrenia je nutné stanoviť základné biometrické parametre na určenie týždňa tehotenstva, je treba určiť polohu plodu v maternici a stranovú lokalizáciu orgánov plodu: určiť viscerálny sítus plodu a lokalizáciu srdca v hrudníku.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia

 • Pri vlastnej echokardiografii postupujeme podľa segmentálnej analýzy, vďaka čomu dostávame komplexný obraz o srdci a jeho hemodynamike. Snažíme sa o štandartné projekcie známe s ECHOKG detí a dospelých a to:

  • Krátka a dlhá os subkostálnej projekcie
  • Krátka a dlhá os apikálnej projekcie
  • Krátka a dlhá os parasternálnej projekcie
  • Suprasternálna projekcia

 • Pri komplexných chybách využívame v maximálnej miere 2-D vyšetrenie, ktoré zahŕňa minimálne 80% celého vyšetrovacieho času. Ako ďalšie nasledujú TM a dopplerovské vyšetrenia. Na vyšetrenie musí byť vyčlenený potrebný časový interval minimálne 30 minút.
 • Segmentálna analýza zahŕňa v sebe:

  • Znázornenie vústenia systémových vén do pravej predsiene (RA)
  • Znázornenie vústenia aspoň dvoch pľúcnych vén do ľavej predsiene (LA)
  • Posúdenie fyziologického P- Ľ skratu cez foramen ovale (FOA)
  • Posúdenie veľkosti predsiení
  • Posúdenie atrio-ventrikulárnej konkordancie (určenie stranovo správneho uloženia MCH a TCH) a posúdenie ich anatómie
  • Posúdenie veľkosti komôr (LK,PK)
  • Posúdenie celistvosti komorového septa (IVS)
  • Posúdenie výtokových traktov ľavej a pravej komory (LVOT, RVOT)
  • Posúdenie ventrikulo-arteriálnej konkordancie (určenie správneho odstupu aorty z LV a pľúcnica (AP) z RV, alebo ide o transpozičné postavenie veľkých ciev (TGA).
  • Posúdenie rozmerov anulov aorty a pľúcnice a anatómie ich chlopní
  • Znázornenie aortálneho oblúka (ascendentná, descendentná aorta, aortálny istmus)
  • Znázornenie duktálneho oblúka (kmeň AP, duktus, descendentná aorta)
  • Znázornenie konfluentnosti ramien AP

Pri patologických nálezoch treba zhodnotiť:  

 1. Intrakardiálne skraty: lokalizáciu, morfológiu
 2. Regurgitačné chyby: morfológiu chlopní, stupeň regurgitácie, dilatáciu predsiení a komôr, funkciu komôr
 3. Obštrukčné chyby: lokalizáciu, morfológiu
 4. Charakter srdcovej akcie: Určiť typ dysrytmie pomocou TM a dopplerovskou metódou.
 5. Zhodnotiť funkciu myokardu a otiť možné známky kardiálnej dekompenzácie.

spracoval MUDr.Michal Holáň, Prenatálna ambulancia DKC-SR

Produktové menu