Renovaskulárna hypertenzia

Incidencia klinicky významnej stenózy renálnej artérie je 0,1%. V 2-5% je príčinou hypertenzie. Fibromuskulárna dysplázia je zodpovedná za 1/4 prípadov renovaskulárnej hypertenzie, Táto príčina sa vyskytuje v mladšom veku. V staršom veku je príčinou hlavne ateroskleróza. Ženy sú postihnuté častejšie. Klinicky významné je zúženie diametra nad 60%, alebo tlakový gradient v mieste stenózy nad 20%.

Pre skríning renovaskulárnej hypertenzie pomocou UZ triplexného vyšetrenia sú odporúčaní pacienti s nasledujúcimi príznakmi:

 • Malígna alebo akcelerovaná hypertenzia
 • Mladí pacienti s hypertenziou
 • Prítomnosť šelestu v boku resp. v bruchu
 • Jednostranne malá oblička
 • Náhly vývoj alebo zhoršenie hypertenzie v ktoromkoľvek veku
 • Hypertenzia a nevysvetliteľné zhoršenie renálnych funkcií
 • Hypertenzia odolná na patričnú liečbu
 • Náhle zhoršenie renálnych funkcií u pacienta s hypertenziou
 • Zhoršenie renálnej funkcie po liečbe s ACE* inhibitormi
 • Hypertenzia a rozsiahla AS arteriálna okluzívna choroba

Technika vyšetrenia:

Normálny nález na prietokovej krivke v renálnej artérii:

 • RI na odstupe z aorty: 0,55 – 0,65
 • RI na art. arcuatae nad 0,50
 • Diastolická rýchlosť pod 30 cm/s
 • Akceleračný čas (AT) pod 70 msec
 • Prítomný ESP („early systolic peak“) na prietokovej krivke)

Patologický nález na renálnej artérii v mieste stenózy nad 60% (tzv. priame známky klinicky významnej stenózy):

 • Vmax nad 200 cm/s s turbulentným tokom
 • RAR (pomer Vmax v renálnej artérii a aorte) nad 3,5
 • Vdiast nad 50cm/s

Patologický nález na renálnej artérii v híle – za miestom stenózy (tzv. nepriame známky):

 • AT (akceleračný čas) nad 70 msec
 • Vdiast za stenózou menej ako 20cm/s
 • Stranový rozdiel v RF nad 0,05
 • Neprítomnosť ESP
 • Pulsus parvus et tardus („pattern recognition“ – hodnotenie tvaru krivky)


Postup pri vyšetrení:
A)Renálny prístup:

 • V 2D zmerať AP rozmer oboch obličiek, pri stranovom rozdiele nad 1,5 cm je pravdepodobnosť výskytu stenózy RA väčšia.
 • V CFM prehliadnuť vaskularizáciu hílu, ako aj parenchýmu na vnútornej konvexite nahor a nadol od hílu – pre detekovanie prípadnej akcesórnej renálnej artérie. Farebné mapovanie toku zároveň súži na určenie optimálneho miesta pre uloženie vzorkovacieho objemu do hílu obličky.
 • V PW zápis prietokovej krivky z AR v híle (najlepšie teste pred vstupom do obličky) a z minimálne dvoch miest v art. arc. (v hornej a dolnej časti obličky)

B) Extrarenálny prístup:

 • Je na priame zobrazenie odstupu renálnych artérii z aorty. Je nevyhnutý vtedy, ak má pri renálnom prístupe niektorý z parametrov patologické hodnoty. Nie vždy sa renálny prístup musí podariť (napr. pre zlú echogenitu) – vtedy je možné ukončiť hodnotenie podľa renálnych známok s tým, že ich senzitivita je dostatočná len v prípade stenózy nad 60%. Pri stenóze pod 60% nemusí byť prietoková krivka v híle patologicky zmenená.
 • Pred vyšetrením prietoku v renálnych artériach zmeriame prietokovú rýchlosť v aorte (v mieste pod odstupom AMS) s presnou korekciou incidenčného uhla.
 • Pri priamom zobrazení extrarenálnych úsekov renálnych artérii je pacient je v polohe na chrbte, sonda je v priečnom reze na aortu, s jej pomalým posúvaním od odstupu AMS kaudálne. Odstup AR dx. je viac ventrálne a vyššie, odstup AR sin. viac kaudálne a dorzálne.
 • Pomocou CFM určíme priebeh renálnej artérie a do miesta s najmenším incidenčným uhlom umiestnime vzorkovací objem. V zápise v PW Doppleri zmeriame Vmax, V diast. AT a vypočítame RI.

Limitácie vyšetrenia:

 • ak je RAS obojstanne
 • solitárna oblička
 • dehydratácia
 • kreatinín > 200 umol/l

Iné príčiny vyššie RI v obličkách

 • Vyšší vek
 • Akútna rejekcia
 • Postischemické zlyhanie
 • Obštrukcia ureteru (hydronefróza)
 • Extrarenálna kompresia
 • Bradykardia
 • Toxicita Cyklosporínu

Spracoval: MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Produktové menu