Štandardné USG vyšetrenie – všeobecné odporúčania

Ultrazvukové (ultrasonografické – USG) vyšetrenie sa skladá s viacerých od seba neoddeliteľných krokov. Výsledkom je ucelený obraz o USG náleze v konkrétnej časti tela, zaznamenaný v písomnej forme, podľa potreby doplnenej obrazovou dokumentáciou. Odporúčania popisujú algoritmus vyšetrenia, jeho súčasti, ako aj štandardné písomné dokumentovanie jeho výsledku. Súčasťou štandárd je definovanie priestorových, personálnych, časových, technických a dokumentačných podmienok k vyšetreniu.

Časť I: Všeobecné podmienky

 1. Priestorové podmienky
  Vetraná a zatemnená miestnosť so vstupom pacientov priamo z čakárne, s minimálnou plochou 10 m2, s vyšetrovacím lehátkom prístupným z dvoch strán, vhodný je prístup s vozíkom priamo k lehátku. V miestnosti je pracovný stôl s dokumentačným zariadením (najlepšie osobným počítačom s tlačiarňou, môže byť aj písací stroj), vešiak, stoličky, skrinky pre materiál, telefón a nádoba na odpad. Miestnosť má celkové aj lokálne osvetlenie (na pracovnom stole). Okno by nemalo vytvárať reflexy na obrazovke prístroja a PC. Nezatienené okno a priame osvetlenie nemá byť priamo za monitorom USG prístroja a PC.
 2. Personálne podmienky
  Lekár (vyšetrujúci) so zodpovedajúcim vzdelaním (atestácia s náplňou USG alebo certifikát pre vykonávanie USG vyšetrení), u lekára bez potrebného vzdelania možnosť konzultácie kolegu s príslušným vzdelaním, Zdravotná sestra (resp. asistentka) ovládajúca vedenie dokumentácie, uvedenie prístroja do chodu a jeho bazálnu hygienickú údržbu.
 3. Časové podmienky
  Plánované USG vyšetrenia sa vykonávajú počas pracovnej doby, najlepšie v dopoludňajších hodinách, akútne kedykoľvek . Vyšetrenie nie je možné vykonávať v časovom strese, k plánovanému USG vyšetreniu musí byť vyčlenený potrebný časový interval, zahŕňajúci nielen samotné vyšetrenie a spísanie nálezu ale aj prípravu pacienta k vyšetreniu. Dĺžka vyšetrenia je individuálna podľa aplikácie a samotného nálezu. Dĺžka vyšetrenia ani počet vyšetrení uskutočnených v rade za sebou nie je limitovaný pre personál ani prístroj.
 4. Technické podmienky
  Prístroj k USG vyšetrovaniu musí zodpovedať minimálnym technickým požiadavkám, ktoré sú pre jednotlivé aplikácie USG diagnostiky definované v samostatnom predpise SSUM („Technické minimum USG prístrojov“). K prístroju musí byť dostupný manuál v slovenčine, češtine alebo angličtine.
 5. Dokumentačné podmienky
  Súčasťou USG prístroja musí byť fungujúce (aktívne on-line zapojené) dokumentačné zariadenie: analógové (termoprinter, videorekordér) alebo digitálne (hard disk, USB, floppy, MOD, intranet, DICOM a pod.). Obrazová dokumentácia nie je nevyhnutnou súčasťou každého vyšetrenia, odporúča sa hlavne v prípade patologických nálezov a komplikovaných nálezov, u ktorých nie je slovný popis dostatočne výpovedný.
 6. Ostatné podmienky
  Pre bezproblémové vyšetrovanie je vhodné mať vyriešené objednávanie pacientov, odovzdávanie nálezov, organizáciu platieb v hotovosti, dostupnosť zdravotnej dokumentácie pacienta, výmenu prádla, dostatok gélu a papierových obrúskov (papierovej vaty).

Časť II: Postup pri vyšetrení

 1. Príprava a uloženie pacienta
  Pri plánovanom vyšetrení abdomenu je pacient nalačno 12 hodín pred vyšetrením, pri iných USG vyšetreniach, ako aj pri neplánovanom vyšetrení abdomenu nemusí byť pacient na lačno. Medikamentózna príprava pacienta pred USG vyšetrením nie je nutná. Pred vyšetrením si pacient odloží odev tak, aby boli vyšetrované časti tela a orgány dostupné k priloženiu sondy bez prekážok.
 2. Uloženie pacienta
  Poloha pacienta je podmienená tým, ktorý orgán, orgánový systém alebo časť tela má byť vyšetrovaná. Bližšie je uvedená v konkrétnych odporúčaniach.
 3. Aplikácia gélu Primerané (nie nadmerné) množstvo kontaktného gélu sa môže aplikovať priamo na kožu vo vyšetrovanej oblasti alebo na používanú sondu (možná je aj kombinácia oboch postupov). Aplikáciu gélu je možné počas vyšetrovania podľa potreby opakovať. Gél má byť primerane viskózny, nemá stekať z povrchu tela.
 4. Vlastné vyšetrenie
  Po nastavení príslušného presetu, upravení hĺbky zobrazenia a celkového a lokálneho gainu (TGC) je podľa odporúčaného alebo osobne zaužívaného algoritmu vyšetrená celá.
 5. Ukončenie vyšetrenia
  Bezprostredne po skončení vyšetrenia sa spíše nález (so štandardným obsahom podľa odporúčaní) z vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia sa primeraným spôsobom oznámi a vysvetlí pacientovi, prípadne sprevádzajúcej osobe.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia

 1. Hlavička nálezu
  Hlavička obsahuje: meno a priezvisko, dátum narodenia (rodné číslo) a bydlisko vyšetrovaného, meno odosielajúceho lekára, kód poisťovne, diagnózu, pre ktorú je vyšetrenie vykonané a dátum vyšetrenia, v prípade akútnych stavov aj čas vyšetrenia. Hlavička nálezu môže obsahovať aj bližšiu špecifikáciu použitého USG prístroja (typ, druh sondy).
 2. Popis nálezu
  je individuálny pre konkrétne vyšetrenia (viď špeciálne odporúčania).
 3. Interpretácia nálezu
  Je bezpodmienečnou súčasťou každého USG vyšetrenia. Interpretácia je až v závere vyšetrenia, nie v popise USG nálezu. Ak z charakteru nálezu nie je možná celkom jednoznačná interpretácia, je to vyjadrené vo formulácii záveru vyšetrenia, pričom sa interpretujúci (vyšetrujúci lekár) výrazovo prikloní k jednej z možných variánt interpretácie. Odporúčanie ďalšieho diagnostického postupu je možné, nie je nevyhnutné. Súčasťou záverečnej interpretácie nálezu môže byť aj opis podmienok k vyšetreniu (zhodnotenie echogenity pacienta).

spracoval MUDr. J. Beňačka, PhD.

Produktové menu