Postgraduálne kurzy

Definovanie obsahu a spôsobu realizácie kurzu je súčasťou komplexného projektu SSUM, zameraného na systematické zlepšovanie a zabezpečenie kvality ultrazvukovej diagnostiky.

Cieľová skupina:

V závislosti od cieľovej skupiny je kurz definovaný v dvoch stupňoch, a to ako:

 1. Základný - ak je určený lekárom, začínajúcim v praktickom vykonávaní USG vyšetrení alebo lekárom, plánujúci vykonávanie USG diagnostiky v blízkej budúcnosti, v oboch prípadoch v náväznosti na ich klinické zameranie.
 2. Nadstavbový - ak je určený lekárom prakticky vykonávajúcim USG vyšetrenia v určitej oblasti USG diagnostiky zodpovedajúcej ich postgraduálnemu vzdelaniu (atestácii, resp. certifikácii) a klinickému zameraniu.

Cieľ kurzu:

Systematické a postupné (stupňovité) budovanie, zlepšovanie, dopĺňanie a aktualizácia odborného vzdelania v USG diagnostike v konkrétnej oblasti klinickej aplikácie.

Téma kurzu:

Schvaľuje ju výbor SSUM na návrh lektora kurzu. Témou kurzu môže byť ktorákoľvek oblasť USG diagnostiky v náväznosti na anatomický systém, skupinu diagnóz alebo klinický odbor.

Obsah základného kurzu má byť zameraný hlavne na:

 • Fyzikálne základy ultrazvukovej diagnostiky - 2D , CFM a Doppler
 • Technické parametre prístrojov určujúce ich použitie, perspektívy vývoja
 • Nastavenie a obsluha prístroja všeobecne
 • Artefakty a ich fyzikálne podmienenie
 • Bezpečnosť USG diagnostiky
 • Základy obrazovej dokumentácie
 • Praktické vykonávanie vyšetrenia
 • Tipy a triky k praktickému vyšetrovaniu
 • Oboznámenie so systémom vzdelávania v USG diagnostike

Obsah nadstavbového kurzu má byť zameraný hlavne na:

 • Perspektívy technického vývoja USG diagnostiky v konkrétnej oblasti
 • Nastavenie a obsluha prístroja v konkrétnej klinickej aplikácii
 • Správna indikácie USG vyšetrenia a jeho miesto v dg algoritme
 • Aktuálny prehľad patologických nálezov v konkrétnej oblasti USG diagnostiky
 • Praktické využitie doplňujúcich modalít v diagnostike (CFM, Doppler, Harmonic)
 • Kontrastné látky a ich využitie
 • Tipy a triky k praktickému vyšetrovaniu
 • Problémové situácie z praxe a ich riešenie
 • Problematika vykazovania a hradenia USG výkonov

Termín a miesto konania kurzu:

SSUM neurčuje miesto a termín konania kurzov ani ich frekvenciu. Odporúča sa ich konanie ku koncu týždňa, najlepšie v piatok a v sobotu. Miesto konania musí byť v blízkosti klinického pracoviska, v ktorom sa koná praktická časť kurzu. Ako miesto konania sa odporúča hotelové zariadenie s vlastnou prednáškovou miestnosťou a projekčnou technikou. Kurz sa koná, ak je prihlásených minimálne 15 účastníkov.

Uskutočnenie kurzu:

Za priebeh kurzu a jeho obsah je zodpovedný lektor poverený výborom SSUM. Kurz je v trvaní 12 vyučovacích hodín počas dvoch dní, z nich je minimálne 1/4 času venovaná praktickému USG vyšetrovaniu pacientov, resp. dobrovoľníkov. Záverečná časť je venovaná diskusii a krátkemu testu k overeniu získaných vedomostí. Maximálny počet účastníkov kurzu je daný počtom USG prístrojov, na ktorých sa vykonávajú praktické USG vyšetrenia pod dohľadom lektora. Počet účastníkov kurzu vyšetrujúcich na jednom prístroji môže byť naviac 6. Účastníci obdržia písomné pracovné materiály (prehľady, publikácie, citácie, normy, tabuľky a pod.) s obsahom, naväzujúcim na obsah kurzu. Na záver kurzu obdržia účastníci potvrdenie SSUM o absolvovaní kurzu.

Prednášajúci v kurze:

Lektor kurzu je schválený výborom SSUM. Podmienkou je:

 • aktívne vykonávanie USG vyšetrení najmenej 10 rokov, v počte minim. 1000 ročne
 • aktívna prednášková a publikačná činnosť v konkrétnej oblasti ultrasonografie
 • úspešná realizácia refresh kurzu
 • vlastná obrazová dokumentácia
 • členstvo v SSUM

Na návrh lektora môžu byť prednášajúcimi v refresh kurze aj ďalší lekári. Za ich odbornú úroveň zodpovedná lektor kurzu, schvaľuje ich výbor SSUM.

Finančné krytie:

Účastníci kurzu platia účastnícky poplatok. Jeho výška je podmienená nákladmi na ubytovanie a teplú stravu počas dvoch dní, nákladmi na prenájom miestnosti a projekčnej techniky, nákladmi pri zabezpečení USG techniky a pacientov k praktickým vyšetreniam, nákladmi spojenými s prípravou písomnej a obrazovej dokumentácie, nákladmi lektora(ov) kryjúcimi stratu času spojenú s prípravou kurzu a inými nákladmi, priamo spojenými s uskutočnením kurzu.

Piešťany, september 2004

Produktové menu