Refresh kurzy

Definovanie obsahu a spôsobu realizácie kurzu je súčasťou komplexného projektu SSUM, zameraného na systematické zlepšovanie a zabezpečenie kvality ultrazvukovej diagnostiky.

Cieľová skupina:

Lekári prakticky vykonávajúci USG vyšetrenia v určitej oblasti USG diagnostiky zodpovedajúcej ich klinickému zameraniu a postgraduálnemu vzdelaniu (atestácii, resp. certifikácii).

Cieľ kurzu:

Skvalitnenie a aktualizácia súčasnej úrovne odborného vzdelania v USG diagnostike

Téma kurzu:

Schvaľuje ju výbor SSUM na návrh lektora kurzu. Témou kurzu môže byť ktorákoľvek ucelená oblasť USG diagnostiky v náväznosti na určitý anatomický systém, skupinu diagnóz alebo klinický odbor.

Obsah kurzu:

Má byť zameraný hlavne na:

  • Aktuálny prehľad patologických nálezov v konkrétnej oblasti USG diagnostiky
  • Prehľad noviniek a perspektív vývoja v konkrétnej oblasti USG diagnostiky
  • Problémy s praktickým vykonávaním vyšetrenia a jeho dokumentáciou
  • Tipy a triky k praktickému vyšetrovaniu
  • Problémové situácie z praxe a ich riešenie

Termín a miesto konania kurzu:

SSUM neurčuje miesto a termín konania kurzov, ani ich frekvenciu. Odporúča sa ich konanie v náväznosti na konferenciu alebo pracovný deň organizovaný SSUM. Kurz sa koná, ak je prihlásených minimálne 10 účastníkov.

Uskutočnenie kurzu:

Za priebeh kurzu a jeho obsah je zodpovedný lektor poverený výborom SSUM. Kurz je v trvaní 4 vyučovacích hodín, z nich je minimálne 1/4 času venovaná ukážkam vyšetrovania (v reálnom čase alebo z videozáznamu), záverečná časť diskusii a krátkemu testu k overeniu získaných vedomostí. Maximálny počet účastníkov kurzu je 50. Účastníci kurzu obdržia písomné pracovné materiály (prehľady, publikácie, citácie, normy, tabuľky a pod.) s obsahom, naväzujúcim na obsah kurzu. Na záver kurzu obdržia účastníci potvrdenie SSUM o absolvovaní kurzu.

Prednášajúci v kurze:

Lektor kurzu je schválený výborom SSUM. Podmienkou je:

  • aktívne vykonávanie USG vyšetrení najmenej 10 rokov, v počte minim. 1000 ročne
  • aktívna prednášková a publikačná činnosť v konkrétnej oblasti ultrasonografie
  • vlastná obrazová dokumentácia
  • členstvo v SSUM

Na návrh lektora môžu byť prednášajúcimi v refresh kurze aj ďalší lekári. Za ich odbornú úroveň zodpovedná lektor kurzu, schvaľuje ich výbor SSUM.

Finančné krytie:

Účastníci kurzu platia účastnícky poplatok. Jeho výška je podmienená nákladmi na prenájom miestnosti a projekčnej techniky, nákladmi spojenými s prípravou písomnej a obrazovej dokumentácie, nákladmi kryjúcimi stratu času lektora(ov) spojenú s prípravou kurzu a inými nákladmi, priamo spojenými s uskutočnením kurzu.

Piešťany, september 2004

Produktové menu