2017 List / žiadosť adresovaný doc. Slezákovej o podanie informácie

Po 5 ročnom hibernovaní MZ (certifikačné náplne stále chýbali) sme inšpirovaní mnohými príkladmi z praxe oslovili doc. Slezákovú, aby konkrétne odpovedala na otázky "ako získa certifikát napr...." (lekári po návrate zo zahr., po prechode do privátu a pod)viac

2017 Odpoveď doc. Slezákovej na konkrétne otázky z praxe ...

Odpovede na konkrétne otázky (ako získa certifikát "ten a ten" keď certifikát SZU nevydáva) neprekročili úroveň dovtedajšej komunikácie - svedčali o nekompetentnosti osoby, ktorá mala problém certifikátov dlhé roky v gescií - výsledkom je legislat. chaos!viac

2017 Ultimum refugium - List / návrh obsahu certifikovaných pracovných činností zaslaný na MZ (s prílohami cert. náplní)

V lete 2017 sme (ako reakciu na nekompetemtnú odpoveď doc. Slezákove) so súhlasom všetkých dotknutých odb. spoločností zaslali na MZ (aj cez SLS a "na vedomie všetkým") chýbajúce certifikačné náplne k schváleniuviac

2017 Odpoveď doc. Slezákovej na naše návrhy doplniť chýbajúce certifikačné náplne pre USG

Po pol roku prišla odpoveď, ktorá svedčila o tom, že naše texty na MZ nikto nečíta (alebo nechápe): sprievodný list udával, že každá z náplní bola prerokovaná a schválená príslušnými odb. spoločnosťami a hlavnými odborníkmi - a mali sa prerokovávať znova!viac

Produktové menu