2007 Pokus o korekciu neúplného predpisu z roku 2004

Znenie vyhlášky robilo problémy v praxi, preto SSUM spracovala analýzu stavu a návrh na korekciu nariadenia vlády „O ďalšom vzdelávaní...“ v časti „Príloha E - certifikované aktivity”,materiiál sme zaslali na MZ a všetkým poisťovniam - bez reakcie ...

Prvé pripomienky Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) k Vyhláške o ďalšom vzdelávaní (z 25. mája 2001 a 4. februára 2002) sa (okrem iných závažných pripomienok netýkajúcich sa ultrazvuku) týkali ultrazvukovej diagnostiky v tom zmysle, že pri existencii jednej certifikovanej aktivity (odsek 26: Ultrazvukové vyšetrovanie metódy) existovali v predpise pri niektorých odboroch medicíny explicitne aj definované pod-odbory, ktoré inak obsahuje aj aktivita „Ultrazvukové vyšetrovanie metódy“.
Pripomienky boli zaslané na SZU (vtedy SPAM) a MZ SR - neboli však nikdy akceptované a zapracované. Novela schválená vládou SR dňa 24. marca 2004 ako Vyhláška 213/2004 priniesla nové a ďalšie komplikácie pri aplikácii textu vyhlášky v praxi. Na SSUM sa vtedy telefonicky, listami a e-mailami obrátili reprezentanti viacerých zdravotných poisťovní, zdravotnícke zariadenia a lekári – mali problém pri uzatváraní zmlúv.
Na uvedenú situáciu reagovala SSUM komplexnou analýzou situácie v liste (z júla 2004), ktorý bol zaslaný všetkým zdravotným poisťovniam, na MZ SR, NR SR, SZU, SLK, ASL SR, SLUS, SLS a do Zdravotníckych novín. Závažnosť situácie vzniknutej schválením spomínanej novely dokresľuje malý výňatok z listu (cit.):
„...V kapitole „e“ sú ako certifikované metódy uvedené tieto oblasti USG diagnostiky:

 • abdominálna sonografia u dospelých
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • ultrazvuk v ortopédii

V zozname nie sú žiadne iné USG oblasti, napr. vaskulárna USG (transkraniálne vyšetrovanie, cievy krku a končatín), echokardiografia, „small parts“ (t.j. mäkké časti krku, štítna žľaza), oko a očnica, musluloskeletálny ultrazvuk, celá pediatrická sonografia (vrátane novorodeneckej), endoskopická a endokavitárna USG – tieto odbory nemajú žiadnu šancu získať certifikát podľa spomínaného predpisu a pri prísnej interpretácii predpisu poisťovňou nebudú mať vykonané výkony hradené nikdy.“ Na list reagovala podporným listom len zdravotná poisťovňa Apollo. V snahe opraviť deficitnú vyhlášku iniciovala SSUM spolu s prezidentom SLK stretnutie s rektorom SZU prof. Štenclom. Uskutočnilo sa v októbri 2004 – k rokovaniu bol vopred zaslaný písomný materiál o témach rokovania s návrhmi na riešenie.

Na základe výsledkov rokovania vypracovala SSUM a SLK spoločný materiál, ktorý bol zaslaný na MZ SR a SZU. Okrem iných pripomienok obsahoval aj návrh na riešenie problematiky ultrazvukových certifikátov:
Zrušiť v kapitole „e“ (certifikované metódy) kategórie:
Abdominálna sonografia u dospelých
Funkčná diagnostika
Intervenčná ultrasonografia v urológii
Spirometria
Ultrazvuk v ortopédii
Vyšetrovacie metódy v kardiológii
Mammodiagnostika v rádiológii
Do kategórie „e“ doplniť
Ultrazvuková diagnostika
Mammodiagnostika
Intervenčné vyšetrovacie metódy v kardiológii
Spiroergometria K tomu navrhujeme čo najskôr vydať už pripravený (a odovzdaný na MZ SR) certifikačný poriadok SZÚ k ultrazvukovej diagnostike (ako nižšiu právnu normu k vyhláške).

Pripomienky neboli zapracované, SLK ani SSUM nedostala žiadne písomné stanovisko MZ SR alebo SZU k dôvodu nezapracovania. Problém vydávania certifikátov pre ultrazvukovú diagnostiku pretrvával aj naďalej a zhoršil sa po dvoch úpravách zoznamu výkonov v roku 2005, keď sa v zozname pri viacerých výkonoch doplnil text „môže vykazovať lekár s certifikátom....“, pričom požadovaný certifikát podľa spomínanej prílohy e) nie je možné na Slovensku získať (napr. pre ultrazvukové vyšetrovanie ciev krku a ciev končatín). Na spomínaný fakt bolo upozornené MZ SR viacerými listami – bez efektu. Nekorigovala sa ani Vyhláška o vzdelávaní, ani Zoznam výkonov – oba predpisy nie sú v súlade. To vedie k tomu, že mnohí lekári špecialisti vykonávajú a vykazujú vyšetrenia (ktoré musia ako lekári SAS vykonávať) „mimo legislativny rámec“ - majú ich hradené poisťovňami v rozpore s platnými (chybnými) predpismi. Nič na tom nezmenili ani ďalšie dve novely vyhlášky o ďalšom vzdelávaní. Novela - Z.z. 322/2006 schválená vládou 3.mája 2006 obsahuje v prílohe č. 1, pre kategóriu A (lekár) v odseku e) tento text:

e) Certifikované pracovné činnosti

 • 1. abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • 2. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
 • 3. audioprotetika
 • 4. diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • 5. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii
 • 6. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
 • 7. endoskopia respiračného systému
 • 8. farmakoekonomika
 • 9. funkčná diagnostika
 • 10. chemoterapia infekčných chorôb
 • 11. chemoterapia nádorov
 • 12. intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
 • 13. intervenčná rádiológia
 • 14. intervenčná ultrasonografia v urológii
 • 15. klinické skúšanie liekov
 • 16. mamodiagnostika v gynekológii
 • 17. mamodiagnostika v rádiológii
 • 18. mikrochirurgia oka
 • 19. pediatrická rádiológia
 • 20. perfuziológia
 • 21. posudkové lekárstvo
 • 22. psychoterapia
 • 23. rehabilitácia v detskom veku
 • 24. rehabilitácia v gynekológii
 • 25. rehabilitácia v pôrodníctve
 • 26. spondylochirurgia
 • 27. vyšetrovacie metódy v genetike
 • 28. vyšetrovacie metódy v kardiológii“.
 • 29. klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)

Tento text bol doplnený novelou Nariadenia vlády Z.z. 211/2007 zo dňa 11. apríla 2007, kde (cit.:):
„V prílohe č. 1. časti A sa písmeno e) dopĺňa bodmi 29 až 31, ktoré znejú:
29. echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému
30. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii
31. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov.
Záver: podľa prílohy e) spomínaného predpisu dodnes nie je možné získať certifikát pre ultrazvukové vyšetrovanie ciev končatín, pre urologické aplikácie, pre neurologický a očný ultrazvuk, pre vyšetrovanie muskuloskeletálneho systému a pre akékoľvek pediatrické ultrazvukové vyšetrovanie. Nie je jasne definované certifikovanie mammosonografie a nie je možné získať certifikát gynekológom, ktorí atestovali ešte pred zaradením USG do atestačnej prípravy.
Z uvedeného vyplýva, že sa počas šiestich rokov a v rámci troch noviel „Vyhlášky o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov“ nepodarilo upraviť predpis tak, aby nebol prekážkou pre lekárov a poisťovne. A to všetko napriek tomu, že k predpisu existuje niekoľko pripomienkových materiálov, ktoré nikto nikdy nebral do úvahy, pravdepodobne ani nečítal.
Návrh na riešenie: Z prílohy e) (certifikované pracovné činnosti) vynechať všetky položky týkajúce sa ultrazvukovej diagnostiky (t.j. abdominálna sonografia dospelých, intervenčná ultrasonografia v urológii, echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) a nahradiť ich jedným výrazom: Ultrazvuková diagsnostika
K tomu je na MZ SR od roku pripravená k vydaniu nižšia právna norma : Certifikačný poriadok pre ultrazvukovú diagnostiku“. Spomínaný aktualizovaný predpis je pripravený výborom SSUM a po definitívnej úprave (v spolupráci s MZ SR a SLS) môže byť pripravený k schváleniu spolu s prílohou e) Vyhlášky o vzdelávaní upravenou podľa tohto návrhu. Definitívne sa tak môžu vyriešiť vyššie uvedené problémy.
Poznámka: Z rovnakých (aj ďalších) objektívnych dôvodov ako je uvedené pre USG diagnostiku, hlavne však v náväznosti na plánovanú tvorbu nového zoznamu výkonov je nevyhnutné v prílohe e):

 • zrušiť odbornosti: mamodiagnostika v gynekológii a mamodiagnostika v rádiológii – nahradiť ich jednou odbornosťou mamodiagnostika (pre jednu certifikovanú činnosť nemôžu byť rôzne náplne činnosti a vzdelania)
 • zrušiť odbornosť: funkčná diagnostika (je nahradená samostatne certifikovanými činnosťami a atestáciami, ktoré funkčnú diagnostiku tvoria)
 • doplniť dnes chýbajúcu certifikovanú odbornosť: spiroergometria.

Pre potreby SLK a SSUM spracoval MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Zaslané na MZ a všetky zdravotné poisťovne 5. augusta 2007 – do 2. 11. 2007 bez akejkoľvej reakcie.

Produktové menu