2000: Komplexné hodnotenie vykazovania a hradenia USG výkonov, s návrhmi SSUM na zlepšenie a skvalitnenie systému.

Po prvýkrát sa SSUM venovala deficitnému zoznamu výkonov a absentujúcemu predpisu pre vydávanie certifikátov v roku 2000. Materiál sme zaslali: MZ, poisťovniam, SZU, SLK, SLS, ASLSR, ZdN - bez akejkoľvek reakcie ...viac

2001 Návrh korekcie platného zoznamu výkonov - kapitola USG

Po analýze (viď vyššie) SSUM spracovala na základe pripomienok návrh korekcie zoznamu: korigovali sme bodové hodnoty, textové znenie popisu výkonov a doplnili chýbajúce výkony. Text sme zaslali poisťovniam, SLK, ASL SR, MZ SR - bez akejkoľvek odpovede ...viac

2001 - 2003 Listy adresované min. Zajacovi a št. taj. Hlavačkovi

Po vypracovaní kompletného návrhu na korekciu legislatívy (so zapracovaním mnohých pripomienok lekárov a odborných komunít) sme návrh ako aj ďalšiu spoluprácu opakovane ponúkli reprezentantom MZ SR - bez akejkoľvek odozvyviac

2004 Otázky adresované min. Zajacovi, ktoré mu nikdy nedošli ...

Listy zaslané na MZ boli bez reakcie, nádej bola na kongrese SKS, kde bol plánovaný panel k reforme, otázky na ministra boli pripravené, keď sa dozvedel, že budeme za jedným stolom, panel zrušil (s vulgárnym komentárom) a ja som mal zákaz diskutovať (jb)viac

2004 Tlačová konferenicia Slovenskej lekárskej komory

Bodovník pripravovaný na MZ obsahoval mnoho chýb, pripomienky odborných komunít MZ neakceptovalo, preto SLK ako jedna z mála inštitúcii majúca záujem o korektnú legislatívu zvolala tlačovú konferenciu, aby upozornila na to, "čo sa chystá" ...viac

Produktové menu